Rozhodcovské konanie

Český i slovenský právny poriadok umožňuje subjektom právnych vzťahov vo veľkej miere modifikovať spôsob vymáhania ich práv. Okrem súdnej cesty si strany sporu môžu v prípade majetkových sporov zvoliť konanie pred rozhodcovským orgánom, ktorému môžu určiť dokonca i pravidlá konania. Strany sa v prípade sporu obracajú na nestranný tretí subjekt – rozhodcu a zaväzujú sa výroku tohto rozhodcu podriadiť.

Advokáti PRK Partners klientom obvykle doporučujú pre riešenie lokálnych sporov stály Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR, pretože množstvo z nich je zapísaných v zozname jeho rozhodcov. Aj z tohto dôvodu môžu poskytovať klientom ďalšie cenné rady ohľadne vedenia sporov založených na ich vlastnej rozhodovacej činnosti v iných veciach. PRK Partners rovnako poradí svojim klientom, aký rozhodcovský orgán je vhodné zvoliť pre ich prípadné spory s medzinárodným prvkom. Niektoré spory, najmä tie s menšou hodnotou a také, pri ktorých nevadí chýbajúci inštitucionálny rámec, môžu byť efektívne vyriešené tiež rozhodcami menovanými ad hoc.

V prípade voľby rozhodcovského konania tak strany majú oproti súdnemu konaniu v rukách inštrument umožňujúci rýchlejšie získanie exekučného titulu.

Členstvo v medzinárodnej aliancii