Riešenie sporov

Väčšina právnických alebo fyzických osôb vstupuje do právnych vzťahov s vierou v ich úspešnú realizáciu. V súlade s tým PRK Partners svojim klientom vždy navrhuje komplexné riešenie ich právnych vzťahov a snaží sa o elimináciu rizík vzniku sporov. Nie vždy sa to však z najrôznejších dôvodov podarí. Potom je nutné sa pokúsiť novo vzniknutú situáciu, či už sa jedná o právne zložitý cezhraničný spor alebo drobné miestne spory, vyriešiť.

Advokáti PRK Partners pri zastupovaní svojich klientov dávajú v prvom rade prednosť negociácii alebo mediácii s cieľom minimalizovať riziká a vyriešiť spor efektívne z hľadiska času a nákladov. Pokiaľ tento spôsob nevedie k úspechu alebo nie je vhodný z iných dôvodov, ponúknu advokáti PRK Partners právne dôrazné, rýchle a čo možno najefektívnejšie riešenie sporov v rámci súdneho alebo rozhodcovského konania.

Kľúčom k zabezpečeniu vysokej kvality právnych služieb a úspechu vo veci je najvyššia možná miera špecializácie. Advokáti PRK Partners sú skutoční špecialisti vo svojom odbore. Zároveň vďaka multidisciplinárnemu prístupu sú schopní poskytovať právne služby a zastupovať klientov v celej škále sporov. Tieto ich schopnosti boli ocenené i v publikácii Chambers Europe slovami: „právnici sa svojimi kvalitami prejavujú obzvlášť výrazne v arbitrážnych a regulatórnych záležitostiach a vždy hľadajú možnosti riešenia sporov bez nutnosti zdĺhavého súdneho konania.”

Chambers Europe zaraďuje PRK Partners medzi popredné advokátske kancelárie v oblasti bankovníctva a financií, korporátneho práva vrátane fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, práva nehnuteľností, TMT a súťažného práva.Legal 500 odporúča PRK Partners naprieč všetkými jurisdikciami v oblasti bankovníctva a financií, fúzií a akvizícií, riešenia sporov, pracovného práva, energetického práva a súťažného práva.PLC Which Lawyer zaraďuje PRK Partners na popredné priečky v oblastiach bankovníctvo, kapitálové trhy, súťažné právo, korporátne právo, riešenie sporov, právo životného prostredia, právo duševného vlastníctva, pracovné právo, outsourcing, právo nehnuteľno

Vybrané skúsenosti


  • Zastupovanie prevádzkovateľa medzinárodného letiska v spore s jeho bývalými auditormi a daňovými poradcami; sporná čiastka predstavovala 300 mil. Kč.
  • Zastupovanie poprednej farmaceutickej spoločnosti v súdnom spore s bývalým pracovníkom jej slovenského managementu , ktorý bol prepustený z dôvodu neetického správania.
  • Zastupovanie regionálnej televíznej spoločnosti proti významnému telekomunikačnému operátorovi v spore vzniknutom v dôsledku zneužitia ochrannej známky.
  • Zastupovanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súdnom spore týkajúcom sa nároku na náhradu škody z dôvodu nekalej súťaže.
  • Právne poradenstvo medzinárodnému prevádzkovateľovi mobilných telefónnych služieb vo významnom spore týkajúcom sa súťažného práva.
  • Zastupovanie českého priemyselného podniku a jeho spoločností vo viacstrannom rozhodcovskom konaní s hodnotou sporu vo výške cca 4 mld. Kč.
  • Úspešné zastupovanie českého výrobcu a distribútora minerálnej vody v správnom konaní týkajúcom sa odstránenia objektov pri jeho vodnom zdroji.

Členstvo v medzinárodnej aliancii