Likvidácia spoločností

PRK Partners poskytuje svojim klientom komplexné služby súvisiace s ukončením činnosti obchodných spoločností od rozhodnutia o zrušení spoločnosti až po výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra.

Naše služby okrem iného zahŕňajú aj poverenie advokáta PRK Partners funkciou likvidátora, komunikáciou s veriteľmi, prípravu všetkej potrebnej dokumentácie, zverejnenie zákonom stanovených informácií, zabezpečenie archivácie predpísaných dokumentov ako aj zastupovanie klienta v konaní vedenom registračným súdom. Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú vykonávať s maximálnou možnou efektivitou rutinné likvidácie „spiacich“ spoločností, ako aj veľmi komplikované likvidácie zahŕňajúce zložité vyjednávanie s veriteľmi či speňažovanie významných majetkových hodnôt likvidovanej spoločnosti.

Členstvo v medzinárodnej aliancii