Kapitálové trhy

Emisie cenných papierov

PRK Partners si udržuje vedúce postavenie v právnom poradenstve pri emisiách cenných papierov. Team našich expertov je pre svoje znalosti a efektivitu pravidelne pozývaný k spolupráci pri príprave väčšiny dlhopisových alebo zmenkových programov ako aj pri emisiách akcií. Pri týchto transakciách PRK Partners v minulosti zastupovala emitentov, upisovateľov ale aj aranžérov. PRK Partners získala skúsenosti pri umiestňovaní emitovaných cenných papierov na domácich i zahraničných kapitálových trhoch, formou verejnej ponuky, syndikovaným úpisom finančnými investormi či oslovením individuálnych investorov.

Okrem transakčnej práce je PRK Partners pravidelne žiadaná o konzultácie zo strany profesionálnych finančných inštitúcií či regulátorov. Často sa podieľame i na príprave právnych predpisov, Martin Aschenbrenner je členom rozkladovej komisie Českej národnej banky.

Kolektívne investovanie a správa aktív

PRK Partners zastupuje domáce i zahraničné subjekty kolektívneho investovania v súvislosti s ich činnosťou v rámci ČR. Firma uplatňuje svoje skúsenosti v oblasti compliance ako aj pri príprave modelovej dokumentácie vrátane zmluvnej. Samostatnou oblasťou je spolupráca pri príprave, ponúkaní a propagácii produktov kolektívneho investovania.

Klientom požadujúcim produkty šité na mieru ich špecifickým požiadavkám je PRK Partners schopná ponúknuť zodpovedajúcu domácu či zahraničnú štruktúru zohľadňujúcu požadovaný právny a daňový režim.

Obchodníci s cennými papiermi

Obchodníci s cennými papiermi čelia rastúcemu počtu komplexných požiadaviek na svoju činnosť, a to od zachovania dôvernosti a nakladanie s pokynmi klientov po oblasť predajných techník a pravidiel marketingu. Právnici PRK Partners radia týmto profesionálnym poskytovateľom služieb v celej šírke ich činnosti vrátane kapitálovej primeranosti, pravidiel obchodovania, prístupu ku klientom, vnútornej kontroly a vzťahov s regulátormi. PRK Partners spolieha na skúsenosti svojich popredných odborníkov pri príprave vzorovej dokumentácie i riešení sporov obchodníkov s cennými papiermi s ich klientmi či s dozornými orgánmi.

Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi PRK Partners pravidelne radí v súvislosti s ich podnikaním na území ČR.

Finančné a komoditné trhy, inštrumenty

PRK Partners pravidelne poskytuje právne služby účastníkom i organizátorom trhov cenných papierov a komodít. Naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodovania na finančných trhoch, v otázkach vysporiadania alebo požičiavania cenných papierov. Pre svoje skúsenosti a odborné renomé sa PRK Partners často podieľa na príprave právnych predpisov.

Okrem štandardizovaných produktov obchodovaných na trhoch sa PRK Partners podieľa aj na množstve transakcií s mimoburzovými inštrumentmi vrátane derivátov.

PRK Partners sa stala prvým členom asociácie ISDA v Českej republike.

Členstvo v medzinárodnej aliancii