Investičné ponuky

PRK Partners poskytuje komplexné právne služby nevyhnutné na získanie a udržanie investičných stimulov.

Investori, ktorí chcú čerpať investičné stimuly, musia splniť viacero konkrétnych podmienok. Z toho dôvodu sme zostavili vysoko špecializovaný tím právnych odborníkov, ktorí sa zameriavajú na komplexné poradenstvo v oblasti rôznych foriem podpory investícií a ktorí pomáhajú našim klientom splniť nevyhnutné podmienky na ich riadne získanie a využitie.

Poskytujeme poradenské služby od počiatočného štrukturovania a plánovania podpory, cez nastavenie mechanizmu pre splnenie podmienok pre ich čerpanie a maximálne možné využitie, až po výpočet prípustnej štátnej podpory a asistenciu pri vykonávaní kontroly ministerstvami a finančnými orgánmi, či sú splnené podmienky pre podporu.

  • Jednotlivé služby, ktoré poskytujeme v oblasti podpory investícií:
  • Počiatočné rozhodnutie, štrukturovanie a plánovanie investície a stimulu;
  • Príprava žiadosti o udelenie podpory tak, aby klient obdržal pre neho najvýhodnejšiu podporu a asistencia v priebehu rokovania s príslušnými ministerstvami;
  • Asistencia pri zavádzaní účinného priebežného kontrolného systému plnenia podmienok pre konkrétne investičné stimuly;
  • Optimálne využitie investičných stimulov a riadna evidencia / notifikácia;
  • Priebežné sledovanie plnenia podmienok na čerpanie investičných stimulov;
  • Príprava daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb – pre príjemcu investičných stimulov – vrátane kalkulácie prípustnej štátnej podpory;
  • Asistencia pri kontrolách plnenia podmienok pre investičné stimuly uskutočňovaných finančnými úradmi či ministerstvami.

PRK Partners sa snaží so svojimi klientmi dlhodobo spolupracovať a poznať ich podnikanie. Naším cieľom je predvídať dopady nami poskytovaného právneho poradenstva na podnikanie klienta.

Členstvo v medzinárodnej aliancii