Likvidácia

Špecialisti PRK Partners poskytujú našim klientom tiež komplexné služby súvisiace s ukončením činnosti obchodných spoločností od rozhodnutia o zrušení spoločnosti až po výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra. Naše služby zahŕňajú okrem iného poverenie advokáta PRK Partners funkciou likvidátora, komunikáciou s veriteľmi, prípravu všetkej potrebnej dokumentácie, zverejnenie zákonom stanovených informácií, zabezpečenie archivácie predpísaných dokumentov ako aj zastupovanie klienta v konaní vedenom registračným súdom. Naše rozsiahle skúsenosti nám umožňujú vykonávať s maximálnou možnou efektivitou rutinné likvidácie „spiacich“ spoločností, ako aj veľmi komplikované likvidácie zahrňujúce zložité vyjednávanie s veriteľmi či speňaženie významných majetkových hodnôt likvidovanej spoločnosti.

Členstvo v medzinárodnej aliancii