Insolvenčné konanie

PRK Partners disponuje teamom špecialistov, ktorí svojich klientov prevedú insolvenčným konaním, či už je klientom dlžník alebo veriteľ. Výhodou teamu je to, že jedným z jeho členov je spoluautor zákona a člen expertnej výkladovej skupiny Ministerstva spravodlivosti. Naše služby zahŕňajú podania insolvenčného návrhu v prípade úpadku, obranu proti takým návrhom, ktoré sú nedôvodné alebo šikanózne. Naše znalosti pôvodného konkurzného zákona a taktiež nového insolvenčného zákona dávajú predpoklady úspešnej realizácie insolvenčného konania začatého dlžníkom a jeho podporu najmä v možných sporoch s veriteľmi alebo insolvenčným správcom.

Súčasne sa však naše aktivity zameriavajú na obranu našich klientov - veriteľov v prípadoch, keď sa ich dlžník ocitne v úpadku. V takom prípade zaisťujeme podanie prihlášky a elimináciu ich rizík, ako aj obranu veriteľa proti insolvenčnému správcovi, pokiaľ pohľadávky klienta poprie, alebo zastupovanie veriteľov vo veriteľských orgánoch. V neposlednom rade naše skúsenosti garantujú našim klientom ochranu ich práv vtedy, pokiaľ insolvenčný správca ich majetok zahrnie do majetkovej podstaty alebo na nej uplatňuje iné právo. Špecialisti PRK Partners rovnako zabezpečujú ochranu práv klientov, ktorí sú insolvenčným konaním dotknutí len mimochodom, napr. pokiaľ sa insolvenčný správca pokúsi napadnúť ich zmluvy a pod. Všetky vyššie uvedené služby poskytujú špecialisti PRK Partners v spoločnej fáze insolvenčného konania, ako aj v priebehu konkurzu, reorganizácie alebo oddlženia.

Členstvo v medzinárodnej aliancii