Daňové poradenstvo

Naša advokátska kancelária disponuje vlastným interným daňovým tímom v Slovenskej ako aj v Českej republike, ktorý je schopný na vysokej odbornej úrovni poskytnúť širokú škálu služieb daňového poradenstva v oblasti priamych a nepriamych daní z pohľadu lokálnej ako aj medzinárodnej legislatívy. Veľká časť našej práce má medzinárodný rozmer, preto sme sa stali členom Lex Mundi, ktorá okrem iného spája daňových poradcov z celého sveta.

Domácim ako aj zahraničným klientom poskytujeme komplexné poradenstvo, ktoré využíva synergické efekty daňového práva a ostatných oblastí práva vrátane štrukturovania, financovania, oceňovania služieb, korporátnych záležitostí, akvizícií, spoločných podnikov, cenných papierov, riešenia sporov a nehnuteľností. Náš tím, ktorý je tvorený špecializovanými daňovými poradcami s právnym ako aj ekonomickým vzdelaním s dlhoročnou praxou v popredných poradenských spoločnostiach, úzko spolupracuje s ostatnými odborníkmi pri realizácii všetkých typoch obchodných a finančných transakcií.

Daňové služby zahŕňajú najmä tieto oblasti:


  • Daňové štrukturovanie transakcií – analýza daňových dôsledkov, ktoré so sebou prináša transakcia vrátane identifikácie najvhodnejšej štruktúry a právnej formy pre danú transakciu/obchodnú činnosť v Slovenskej republike a voľby optimálnej holdingovej štruktúry.
  • Daňové plánovanie a daňové poradenstvo - tím PRK ponúka komplexné služby daňového poradenstva zamerané na optimalizáciu daňového zaťaženia alebo zlepšovania celkovej efektívnosti podnikania, ako aj asistenciu pri riešení každodenných daňových problémov a otázok.
  • Daňové previerky (due diligence) - tím PRK je pripravený poskytovať služby právnej ako aj daňovej due diligence.
  • Sporové konania - komplexné zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi, ako aj zastupovanie pred súdmi v daňových veciach.
  • Zamedzenie dvojitého zdanenia - poradenské služby zamerané na predchádzanie dvojitému zdaneniu príjmov.
  • Nehnuteľnosti (majetkové dane a dane z nehnuteľností) - daňové poradenstvo pri prevode a prechode nehnuteľností ako aj podpora pri realizácii developerských projektov.
  • Insolvencia a reštrukturalizácia – v spolupráci s advokátmi poskytujeme aktívne daňové poradenstvo pri realizácii daňovej štruktúry pre reorganizáciu alebo reštrukturalizáciu.
  • Investičné stimuly a štátna pomoc.

Členstvo v medzinárodnej aliancii