Compliance Program

V dôsledku zrýchlenia technologického vývoja vznikajú stále nové príležitosti, ale i nové riziká. S tým súvisí i nárast množstva legislatívy, s ktorou nové spoločnosti i zabehnuté organizácie musia držať krok. Compliance program má napomôcť ku vzniku a posilneniu systematizovanej ochrany proti právnym a regulačným rizikám súvisiacich s Vašou podnikateľskou činnosťou, avšak mimo rámec Vašej primárnej špecializácie. V neposlednom rade sa potom Compliance program pozvoľna stáva posledným obranným mechanizmom v prípadoch, keď je zodpovednosť právnickej osoby domnelá, a jediným spôsobom, ako sa vyhnúť sankciám, ohrozeniu reputácie a ďalším negatívnym dopadom, je dokázať, že spoločnosť prijala všetky predvídateľné preventívne opatrenia.

Cieľom Compliance programu je teda vytvoriť zosilnený štít v oblastiach, kde hrozia najväčšie riziká:

 • civilná zodpovednosť za neefektívne hospodárenie a nesprávne riadenie rôznych záujmov všetkých zainteresovaných;
 • pokuty regulátorov a reputačné riziko za pochybenia alebo porušenia platnej regulácie; a prípadne
 • trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby alebo jej jednotlivých zamestnancov či orgánov.

V PRK kladieme veľký dôraz na pridanú hodnotu pre Vás, ako nášho klienta, a na prispôsobenie našich služieb Vašim špecifickým potrebám i zavedeným procesom. Nedodávame krabicové riešenie, ktorému musíme prispôsobiť všetko ostatné; naopak, na základe poznania Vášho prostredia navrhneme riešenie tak, aby Vás čo najmenej obmedzilo vo Vašich hlavných činnostiach. PRK preto pod označením Compliance program ponúka na mieru navrhnutý systém modulov pre identifikáciu a riadenie hlavných právnych a regulačných rizík spojených s činnosťou podnikateľa alebo jeho podniku. Cieľom implementácie Compliance programu je poskytnúť jednoduchý a prehľadný nástroj pre nákladovo a časovo efektívne, bezpečné a systematické riešenie právnych situácií a ďalších rizík súvisiacich s prevádzkou podniku. Unikátnosť riešenia PRK spočíva v tom, že okrem právnych vedomostí využívame i vecné know-how z radu oblastí priemyslu, a dokážeme jednoducho začať dodávať riešenia v ktorejkoľvek fáze implementácie novej legislatívy.

Vďaka dôkladnej znalosti právneho systému môže PRK okrem Compliance programu ponúknuť tiež okamžitú právnu pomoc alebo zastupovanie v správnych konaniach, najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • Bankovníctvo a finančný sektor (vrátane CRD, MiFID / MiFIR, AML, PSD2, MAD/MAR,UCITS, AIFMD)
 • Poisťovníctvo (Solvency, IDD)
 • Farmaceutický sektor
 • Ochrana dát (GDPR, NIS)
 • Automobilová doprava, logistika, letecká preprava (vrátane vznikajúcich nových trendov v automatizácii a robotizácii dopravy osôb i tovaru)
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Corporate governance – firemné riadenie (vrátane identifikácie a riadenia  stretu záujmov)
 • Etické a antikorupčné štandardy
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb (v spolupráci s AK Gřivna & Šmerda)
 • Daňové predpisy.

PRK ponúka plne prispôsobiteľný Compliance program v následujúcich moduloch:

 • Monitoring kľúčovej novej legislatívy v rozsahu dohovoru, vrátane hrubého načrtnutia potenciálnych hrozieb a príležitostí, ktoré so sebou prinášajú hlavné zmeny, a vytipovanie útvarov, u ktorých je zapojenie do projektu implementácie nevyhnutné
 • Gap analýza účinného zákona alebo chystané legislatívne zmeny vo Vašom podniku (vrátane identifikácie procesov a produktov, ktorých sa zmena dotkne)
 • Právna a výkladová podpora projektu implementácie, prípadne riadenia implementačného projektu súvisiaceho s Compliance programom
 • Nezávislé pravidelné alebo náhodné testovanie implementácie prijatých opatrení, vrátane vydania odporúčania v záverečnej správe
 • Vytýčenie a nastavenie kontrolných mechanizmov pre skoré varovanie pri zlyhaní procesu
 • Zastupovanie pri licenčnom konaní ako i v ďalších správnych a súdnych konaniach súvisiacich s Compliance programom.