Regulatórne záležitosti

Banky

PRK Partners disponuje uznávanými expertmi na reguláciu bankového dohľadu. Ťažisko našich služieb v tejto oblasti predstavuje právna pomoc klientom pri zabezpečení súladu ich významných projektov s regulatórnymi predpismi. Medzi také projekty patrí založenie novej banky, fúzia bánk (vrátane fúzie cezhraničnej), ako aj komplexná reštrukturalizácia finančnej skupiny zahrňujúca niekoľko bánk, poisťovní a stavebnú sporiteľňu, predaj časti podniku finančnej inštitúcie. V súvislosti s týmito projektmi môžeme pôsobiť ako poradcovia banky, a rovnako ako jej zástupcovia pri správnom konaní pred orgánom bankového dohľadu vrátane komplexného poradenstva pri získavaní bankovej licencie.

Okrem toho poskytujeme našim klientom prvotriedne služby pri riešení ich každodenných záležitostí, či už v podobe vypracovania právnych stanovísk ku konkrétnym otázkam klienta týkajúcich sa verejnoprávnej regulácie bánk a stavebných sporiteľní alebo poradenstvom či zastupovaním v prípade kontroly vykonávanej príslušným orgánom bankového dohľadu.

Poisťovne

Odborníci z PRK Partners sú pripravení poskytovať poisťovniam, zaisťovniam a ďalším subjektom pôsobiacim na trhu poisťovacích, zaisťovacích a súvisiacich služieb tiež komplexné poradenstvo týkajúce sa regulácie dohľadu v týchto odboroch, v rámci ktorých zabezpečujeme pre klientov súlad ich významných projektov s predpismi regulujúcimi pôsobenie subjektov v oblasti poisťovníctva, zaisťovníctva a súvisiacich služieb. PRK Partners sa tak podieľa najmä na prevodoch poistných kmeňov v rámci Českej republiky, ako aj cezhraničných, predajoch podnikov alebo cezhraničných prevodoch produktov poisťovní. S ohľadom na rozsah našej odbornosti môžeme klientom v tejto oblasti ponúknuť samotné odborné poradenstvo ako aj zastupovanie vo vzťahu k regulátorovi a úplné poradenstvo pri získavaní príslušných licencií.

Samozrejmou súčasťou našich služieb je poradenstvo poskytované pri riešení bežných situácií v oblastiach poisťovníctva, zajisťovníctva a súvisiacich činností, vrátane spracovania právnych stanovísk zameraných na konkrétne otázky klienta z oblasti regulatoriky alebo zastupovania pri jednaniach s regulátorom pri výkone jeho dohľadovej činnosti.

Obchodníci s cennými papiermi

Právnici PRK Partners poskytujú služby českým i zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v súvislosti s ich pôsobením na tuzemskom kapitálovom trhu. Poskytujeme týmto klientom kvalitné poradenstvo týkajúce sa najmä regulatórnych otázok (vrátane implementácie európskych a tuzemských právnych predpisov do štandardných dokumentov používaných obchodníkmi s cennými papiermi pri poskytovaní ich služieb), primárneho umiestnenia a sekundárneho obchodovania s cennými papiermi na verejných trhoch i mimo nich, vysporiadaním obchodov s investičnými nástrojmi, evidencia investičných nástrojov a cezhraničného pôsobenia zahraničných subjektov v Českej republike. Máme rozsiahle skúsenosti s emisiami dlhopisov a akcií a s ich umiestnením na českých i zahraničných trhoch.

Investičné a podielové fondy

V rozsiahlej miere sa tiež venujeme subjektom kolektívneho investovania, a to tuzemským investičným spoločnostiam ako i investičným fondom a zahraničným subjektom, ktoré ponúkajú cenné papiere kolektívneho investovania v Českej republike. Naše služby v tejto oblasti zahŕňajú okrem iného zakladanie tuzemských subjektov kolektívneho investovania, vrátane licenčného konania v Českej národnej banke, notifikáciu/registráciu zahraničných subjektov kolektívneho investovania pri verejnej ponuke ich cenných papierov v Českej republike, riešenie regulatórnych otázok a vzťahy medzi fondmi, správcami aktív a depozitármi.

Členstvo v medzinárodnej aliancii