Poisťovníctvo

Poradenstvo PRK Partners v oblasti poisťovníctva zahŕňa škálu rozličných tém zameraných nielen na problematiku českého poisťovacieho trhu, ale aj na medzinárodné aspekty poisťovníctva, spracovávaných podľa požiadaviek klientov im na mieru, na základe širokých skúseností popredných odborníkov na túto problematiku a v úzkej spolupráci s príslušnými regulátormi.

Riešenie poistných udalostí s poistenými a so zaistiteľmi

Súčasťou našej praxe je poradenstvo s riešením poistných udalostí s poistenými a prípadných presahov do oblasti iných právnych odborov, vrátane práva konkurzného. Zaoberáme sa ďalej poradenstvom poisťovniam v ich vzťahu s ich zaistiteľmi a riešením zaistných udalostí, vrátane cezhraničného poradenstva. Ponúkame aj služby v oblasti vyjednávania a riešenia prípadných problémov s poisťovacími sprostredkovateľmi. Naša asistencia klientom sa neobmedzuje len na spracovávanie podrobných analýz týkajúcich sa problematických otázok, ale sme schopní ponúknuť aj pomoc a všestrannú podporu pri vyjednávaní alebo zastupovaní v súdnych a iných konaniach pri urovnávaní sporov.

Akvizície poistných kmeňov a poisťovní

Poskytujeme ďalej poradenstvo významným hráčom na českom i medzinárodnom trhu v súvislosti s prevodmi poistného kmeňa alebo zámenami právnej formy zahraničných poisťovní či prevodmi (aj cezhraničnými) vybraných poisťovacích produktov v rámci jednej skupiny, a v prípade medzinárodných transakcií, ich dopadmi v lokálnom právnom prostredí a súvisiacimi otázkami.

Štruktúrovanie poistných produktov, príprava zmlúv s distribučnou sieťou a zaistiteľmi a ďalšie otázky zmluvného práva

Okrem vyššie uvedeného sme schopní ponúknuť naše znalosti a skúsenosti klientom, ktorí si želajú uviesť na český alebo slovenský trh nové poisťovacie produkty. V tejto súvislosti sprevádzame klienta celým procesom od poradenstva pri štruktúrovaní produktov, spracovaní posudku týkajúceho sa teoretického posúdenia nového produktu, okrem iného, posudzovanie problematiky ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov, opatrenia proti legalizácii výnosov trestnej činnosti, zastupovania klienta v procese súvisiacej registrácie až po nastavenie vzťahov s vybranými poisťovacími sprostredkovateľmi, vrátane prípravy zmlúv s distribučnou sieťou a ďalších otázok zmluvného práva.

Členstvo v medzinárodnej aliancii