Bankovníctvo

Projektové financovanie

Projektové financovanie patrí medzi kľúčové špecializácie PRK Partners v oblasti financií. PRK Partners asistuje svojim bankovým klientom pri projektoch všetkých typov, vrátane developmentu rezidenčných, obchodných i kancelárskych projektov, výstavby priemyselných objektov či energetických celkov.

Naše poradenstvo bankám zahŕňa všetky fázy projektového financovania, či už realizácia právnej due diligence, asistenciu pri sanácii zistených problémov, prípravu a vyjednávanie úverovej a zabezpečovacej dokumentácie, registráciu príslušných zabezpečovacích inštrumentov alebo asistenciu pri kontrole plnenia podmienok čerpania.

Najmä v rokoch 2009-2010 získala PRK Partners mimoriadne silnú pozíciu v oblasti financovania projektov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, či už elektrární veterných, solárnych alebo elektrární produkujúcich elektrinu prostredníctvom spracovania biomasy. Vďaka dôkladnej znalosti príslušných regulatórnych predpisov a rozsiahlym skúsenostiam v oblasti financovania vieme poskytnúť svojim klientom prvotriedne právne poradenstvo.

Syndikované úvery

PRK Partners sa často zúčastňuje transakcií zahŕňajúcich financovanie prostredníctvom syndikovaného úveru alebo klubové pôžičky, najčastejšie v pozícií právneho poradcu aranžéra či agenta resp. agenta pre zaistenie, niekedy aj ako poradca niektorého z ostatných zúčastnených veriteľov alebo tiež ako poradca na strane dlžníka.

V prípade zastupovania aranžéra, resp. agenta právnici PRK Partners aktívne napomáhajú štruktúrovaniu transakcie, pripravujú úverovú a zaisťovaciu dokumentáciu, zúčastňujú sa pri jej vyjednávaní s protistranou a po uzatvorení zabezpečujú registráciu príslušných zabezpečovacích inštrumentov. Pravidelnou súčasťou našej činnosti v súvislosti so syndikovanými úvermi býva taktiež vystavovanie právneho posudku ohľadne platnosti zmluvy o úvere a zabezpečovacích dokumentov.

Špecialisti PRK Partners sú taktiež schopní úspešne riešiť problémy vyplývajúce z prelínania právnych poriadkov rôznych štátov, čo je dôležité s ohľadom na skutočnosť, že syndikované transakcie v sebe veľmi často zahŕňajú medzinárodný prvok.

Akvizičné financovanie

Úloha našich právnikov pri financovaní akvizičných transakcií začína už pri ich štruktúrovaní. Pri tejto činnosti sa vždy snažíme v plnom rozsahu vyhovieť prianiam banky a jej klienta a zároveň naplniť požiadavky príslušných ustanovení právnych predpisov (vrátane ustanovení regulujúcich finančnú asistenciu).

Súčasťou našich úloh pri akvizičnom financovaní býva pravidelne právna due diligence projektu, či už formou vykonania vlastnej due diligence alebo revízie správy vypracovanej právnym zástupcom protistrany.

Rovnako ako u iných typov úverov, i v prípade akvizičného financovania spočíva ťažisko našej práce v príprave a vyjednávaní úverovej a zabezpečovacej dokumentácie pri súčasnom rešpektovaní špecifík akvizičného financovania, ďalej v zaistení registrácie príslušných zabezpečovacích inštrumentov a kontrole podmienok čerpania úveru.

Vďaka svojim rozsiahlym skúsenostiam môžu naši právnici z pozície právnych poradcov financujúcej banky vstupovať taktiež do vyjednávania medzi predávajúcim a kupujúcim a často tak významným spôsobom prispievajú k úspešnej realizácii samotnej akvizičnej transakcie.

PRK Partners môže taktiež pôsobiť ako spoľahlivý escrow agent pre účely vysporiadania transakcie, popr. pripraviť príslušnú dokumentáciu pre iného escrow agenta, či už ním je samotná financujúca banka alebo iný subjekt.

Zabezpečovacia dokumentácia

Medzi obvyklé činnosti pri úverovej transakcii nepochybne patrí príprava zabezpečovacej dokumentácie. PRK Partners pre svojich klientov pripravuje štandardné zabezpečovacie dokumenty zahŕňajúce záložne zmluvy, zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávok alebo zabezpečovacom prevode práva, ručiteľské prehlásenia, zmluvy o vinkulácii poistného plnenia, blankozmenky s dohodou o vyplňovacom práve, ako aj zabezpečovacie inštrumenty neštandardné, ktorých potreba sa môže ukázať dôležitou v špecifických úverových transakciách.

Vďaka svojim dlhodobým rozsiahlym skúsenostiam a mimoriadne silnej pozícii v oblasti bankovníctva a financovania patrí PRK Partners bezpochyby medzi dôležitých tvorcov trhového štandardu zabezpečovacej dokumentácie, čo sa prejavuje okrem iného častým poverením PRK Partners prípravou modelových dokumentov pre rôzne inštitúcie.

PRK Partners často pripravuje lokálnu dokumentáciu v medzinárodných transakciách, kedy samotná úverová zmluva sa riadi iným právnym poriadkom. V tejto súvislosti sa ako veľmi užitočná javí schopnosť expertov PRK Partners vypracovať dokumentáciu v ľubovoľnom jazyku podľa želania klienta, ako aj schopnosť porozumieť jeho špecifickým prianiam a otázkam vyplývajúcim z odlišností jednotlivých právnych poriadkov a kultúr.

Modelová dokumentácia

Okrem mandátov zahŕňajúcich prípravu unikátnej dokumentácie šitej na mieru transakcie sú špecialisti PRK Partners často poverovaní bankovými klientmi vypracovaním modelovej úverovej a zabezpečovacej dokumentácie pre účely štandardných úverových obchodov. Príprava modelových zmlúv o úvere zahŕňa celú typovú škálu úverových zmlúv vrátane revolvingových, kontokorentných a termínovaných úverov, ako aj rámcových zmlúv zahŕňajúcich okrem rôznych typov úverov aj úpravu pre akreditívy a bankové záruky. Modelová zabezpečovacia dokumentácia obvykle zahrňuje všetky v praxi používané zabezpečovacie inštrumenty, tj. záložné právo k majetkovým hodnotám každého druhu, zabezpečovacie cesie pohľadávok (od postúpenia konkrétnych pohľadávok až po globálnu cesiu), zabezpečovacie prevody práv, blankozmenku s dohodou o vyplňovacom práve, vinkuláciu poistného plnenia atď. Modelové zmluvy bývajú obvykle vypracované s rôznymi variantmi pokrývajúcimi viaceré situácie, ktoré prichádzajú do úvahy.

Okrem prípravy samotných modelových zmlúv býva často súčasťou nášho mandátu vypracovanie manuálov obsahujúcich pokyny, ako s modelovými zmluvami správne pracovať, ako aj školenie príslušných bankových úradníkov.

Spotrebiteľské úvery

Obvyklou náplňou našich mandátov v oblasti spotrebiteľských úverov býva príprava modelovej úverovej dokumentácie a vypracovania manuálu pre príslušných zamestnancov poskytovateľov úveru, či už bankové alebo nebankové subjekty. Okrem toho sme pripravení pre klienta poskytujúceho spotrebiteľské úvery efektívne riešiť i konkrétne problémy, ktoré sa v praxi v tejto súvislosti vyskytnú.

Trade Finance

Právne služby PRK Partners v tejto oblasti zahŕňajú prípravu dokumentácie pre faktoring a forfaiting, exportné odberateľské úvery a úvery na financovanie zahraničných investícií. Najmä v súvislosti s financovaním zahraničných investícii je relevantná aj príprava zabezpečovacej dokumentácie podľa príslušného zahraničného právneho poriadku, či už prostredníctvom našej vlastnej pobočky alebo v úzkej spolupráci s našimi kooperujúcimi zahraničnými kanceláriami. Vďaka nášmu členstvu v asociácii Lex Mundi pokrývame v podstate všetky relevantné jurisdikcie.

V oblasti trade finance vytvárame pre našich klientov dokumentáciu pre platobné a zabezpečovacie nástroje, ako typické bankové záruky, dokumentárne akreditívy, a dokumentárne inkasá, a to v podobe separátnej zmluvnej dokumentácie, i ako súčasť úverovej linky. Právnici PRK Partners dokážu pripraviť perfektnú dokumentáciu šitú presne na mieru konkrétnej transakcii pri rešpektovaní ich špecifických požiadaviek, ale i modelové dokumenty pre štandardné transakcie našich klientov.

Treasury

PRK Partners poskytuje svojim klientom pravidelné právne poradenstvo pri štruktúrovaní a uzatváraní obchodov s investičnými nástrojmi (derivátové transakcie) podľa domácich i medzinárodných štandardov ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EMA (European Master Agreement), a vrátane otázok súvisiacich s finančným zabezpečením a záverečným vyrovnaním (close out netting).

PRK poskytovala výhradné právne poradenstvo Českej bankovej asociácii pri príprave Českej rámcovej zmluvy pre obchodovanie s derivátmi a jednotlivých produktových príloh, ktoré sa stali štandardom pre obchodovanie na českom medzibankovom trhu ako aj klientskom trhu. PRK Partners uskutočňuje pravidelný monitoring súladu Českej rámcovej zmluvy a produktových príloh s českou legislatívou a vydáva stanovisko (legal opinon) pre Českú bankovú asociáciu i Českú národnú banku.

Členstvo v medzinárodnej aliancii