Legal Update

 

19.02.2013

Legal Update 1/2013

Novelou obchodného zákonníka sa menia ustanovenia o maximálnej lehote splatnosti peňažného záväzku, ustanovenia o omeškaní dlžníka, ktorého záväzok spočíva v peňažnom plnení. Rovnako nastáva zmena aj v paušálnej náhrade nákladov v prospech veriteľa spojených s uplatnením pohľadávky. Touto novelou sa zavádzajú dva nové právne inštitúty, a to nekalá zmluvná podmienka a nekalá obchodná prax, rozširuje sa taktiež povinnosť úradného osvedčenia pravosti podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici o valnom zhromaždení. Novela tiež rozširuje exemplifikatívny výpočet skutkovej podstaty vyvolávania nebezpečenstva zámeny v rámci inštitútu nekalej súťaže.

18.02.2013

Legal Update 12/2012

Pomerne rozsiahla Novela zákonníka práce s účinnosťou od 1.1.2013 so sebou prináša zmeny v definícii závislej práce, zmeny v dĺžke skúšobnej doby v rámci kolektívnej zmluvy. Taktiež sa mení maximálna výška náhrady za nezotrvanie u zamestnávateľa počas plynutia výpovednej doby. Novela vráti do Zákonníka práce prerokovaciu povinnosť zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, ktorú je zamestnávateľ povinný splniť v prípade výpovede alebo okamžitého ukončenia pracovného pomeru z jeho strany. Zásadné zmeny prináša novela v súvislosti s poskytovaním zákonného odstupného. Novela taktiež spresňuje pravidlá čerpania dovolenky za predchádzajúci kalendárny rok a prináša so sebou ďalšie významné nové ustanovenia, s ktorými sa majú čitatelia možnosť oboznámiť. Rovnako sa v týchto právnych aktualitách môžu oboznámiť aj s inými zmenami, ktoré so sebou prinášajú ďalšie vyššie uvedené novely.

22.04.2013

Legal Update 3/13

Dňa 18. februára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – tzv. „malá“ novela zákona o verejnom obstarávaní. Hlavným účelom tejto „malej“ novely má byť  zrýchlenie a zefektívnenie niektorých procesov v rámci verejného obstarávania.

Dňa 1. júla 2013 nadobudne účinnosť tzv. „veľká“ novela zákon o verejnom obstarávaní (s výnimkou jej ustanovení týkajúcich sa certifikácie elektronických zariadení, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2014 a niektorých ďalších ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť dňom jej vyhlásenia). Hlavným cieľom tejto novely je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a zabezpečiť flexibilitu procesov verejného obstarávania)...