Ruská sekcia

PRK Partners má dynamicky sa rozvíjajúcu ruskú sekciu. Jej členmi sú právnici s dlhodobou praxou, z ktorých mnohí majú ruštinu ako svoj materinský jazyk. Ruská sekcia advokátskej kancelárie PRK Partners reflektuje vývoj vzájomných obchodných vzťahov medzi stredoeurópskym regiónom, Ruskom, Kazachstanom, Bieloruskom, Ukrajinou, Moldavskom, Arménskom i ďalšími štátmi v rámci SNŠ.

Právnici ruskej sekcie PRK Partners majú dlhoročnú skúsenosť s poskytovaním právnych služieb v ruskom jazyku. PRK Partners uskutočnila mnoho úspešných projektov so zahraničným prvkom, ktoré zahŕňali aspekty ruského, ukrajinského a kazašského práva. Asistovali sme mnohým domácim, ruským, ukrajinským a kazašským spoločnostiam v rámci ich komplexných investičných projektov a inovatívnych transakcií.

Ruská sekcia PRK Partners poskytuje právne služby rusky hovoriacej klientele v našom regióne a tiež zabezpečuje právne služby medzinárodnej klientele v Rusku, Bielorusku, Kazachstane, na Ukrajine a v ďalších štátoch v rámci SNŠ.

V prípade potreby úzko spolupracujeme so špecialistami z popredných právnických firiem pôsobiacich najmä v rámci ruskej, ukrajinskej, bieloruskej a kazašskej jurisdikcie. Našou výhodou je hlboká znalosť špecifík predmetných medzinárodných transakcií vrátane možných rozdielnych právnych konceptov príslušných jurisdikcií. Táto znalosť nám umožňuje pohotovo identifikovať a vysvetliť rozdiely a podobnosti medzi jednotlivými právnymi úpravami.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne riešenie ich medzinárodných transakcií v českom, ruskom a anglickom jazyku, bežne spracovávame kompletnú právnu dokumentáciu v ruskom a niekoľkých ďalších jazykoch. Vzhľadom na to, že bežne pracujeme v ruskom jazyku, nie sú nutné preklady korešpondencie, zmlúv a iných dokumentov, čo umožňuje rýchlejšiu komunikáciu, eliminuje riziko jazykovej bariéry a možných súvisiacich nedorozumení. Ako súčasť našich služieb ponúkame preklady z ruštiny do češtiny a naopak, uskutočňované prekladateľmi so znalosťou českej i ruskej právnickej terminológie.

Naša ruská sekcia sa neustále rozširuje a rozvíja. Ruskú sekciu vedie a jej činnosť koordinuje JUDr. Jan Kohout, advokát a spoločník advokátskej kancelárie PRK Partners. Medzi stálych členov ruskej sekcie patrí 5 právnikov PRK Partners. Podľa požiadaviek a potrieb našich klientov sme v rámci kancelárie a členov ďalších sekcií PRK Partners schopní vytvoriť team až 12 odborníkov z rôznych právnych odvetví so znalosťou ruského jazyka. Všetci advokáti, koncipienti a právni asistenti, ktorí pracujú v ruskej sekcii, hovoria a píšu česky, rusky i anglicky.

Okrem úplného, efektívneho a cieľovo orientovaného poradenstva zabezpečuje ruská sekcia advokátskej kancelárie PRK Partners pre svojich klientov aj aktuálne informácie z oblasti práva jednotlivých krajín v rámci SNŠ vrátane seminárov na tému podnikanie v Bielorusku, Rusku a v ďalších štátoch SNŠ.