Firemná zodpovednosť

Povinnosť voči spoločnosti

V PRK Partners sme si vedomí našej zodpovednosti voči spoločnosti, v ktorej žijeme a podnikáme. Naša firma je zameraná na dosahovanie skutočných výsledkov prostredníctvom všetkých našich dobročinných projektov. V rámci našej firemnej stratégie uplatňujeme trojrozmerný prístup so zameraním na všeobecne prospešnú činnosť (pro bono), charitatívne dary a sponzorstvo.

Všeobecne prospešná činnosť (Pro Bono)

Poskytnutie odborných znalostí prípadom, ktoré si zaslúžia našu podporu

Naša firma i naďalej pokračuje v tradícii poskytovania prvotriednych právnych služieb utečencom, dobročinným organizáciám, obetiam nehôd, obetiam diskriminácie, ľuďom bez domova a ďalším prípadom, ktoré si zaslúžia našu pomoc. Keďže poskytovanie bezplatnej pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva je jedným z kľúčových záväzkov firmy, máme pre túto činnosť svojho Pro Bono koordinátora, vďaka ktorému môžeme lepšie identifikovať prípady pre poskytnutie našej pomoci a koordinovať spôsob, akým efektívne podporiť tých, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú.

Jedným zo všeobecne prospešných projektov PRK Partners je pokračujúca realizácia „verejnej zbierky pre Phi Phi“, ktorej cieľom bolo získať finančné prostriedky na pomoc pri obnove normálneho života na thajských ostrovoch Phi Phi a ich okolí, ktoré boli zasiahnuté ničivým tajfúnom s vlnou tsunami

Charitatívne dary – donátorstvo podporujúce rozvoj a rozmanitosť komunít

Okrem poskytovania bezplatnej právnej pomoci prispieva PRK Partners svojimi finančnými darmi na realizáciu mnohých záslužných projektov. V roku 2009 sme prispeli na detské charitatívne projekty, výcvik asistenčných a slepeckých psov, činnosť neziskových vydavateľstiev a nadácií, ktoré podporujú a napomáhajú rozvoju investigatívnej žurnalistiky. Jednou z charitatívnych organizácií, ktoré podporujeme, je Nadácia Terezy Maxovej deťom, ktorej cieľom je poskytovať konkrétnu podporu a pomoc opusteným a znevýhodneným deťom. Pre viac informácií kliknite tu.

Sponzorstvo – podpora a rozvoj umenia v našom regióne

PRK Partners si je vedomá potreby podporovať umenie a preto je v oblasti poskytovania podpory mladým a miestnym umelcom veľmi aktívna a túto činnosť neustále rozvíja. Sponzorujeme početné výstavy a publikácie, ktoré týchto umelcov prezentujú, a naďalej ich podporujeme i kúpou ich diel. Naša kancelária v Prahe pravidelne usporadúvavýstavy súčasného umenia všetkých médií. Bude nám potešením sprostredkovať vaše prípadné otázky príslušným umelcom.

Podpora Randovej nadácie

PRK Partners je tiež významným sponzorom súťaže Cena Randovej nadácie za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je nám cťou, že môžeme odmeniť najlepších študentov práva a podporiť tak ich vývoj a tým i celkovú vzdelanosť v tomto odbore v našom regióne.

ĎALŠIE DOBROČINNÉ AKTIVITY

Značnou čiastkou sme tiež prispeli na záchranu knižného fondu Právnickej fakulty Univerzity Karlovej po povodniach v roku 2002. Poskytli sme tiež dar všeobecne prospešnej spoločnosti Maltézska pomoc.