Zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví

Dne 23. 4. 2020 se v médiích objevila informace, že Městský soud v Praze svým rozhodnutím (dále jen "Rozhodnutí") ke dni 27. 4. 2020 zrušil několik opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se volného pohybu osob a omezení maloobchodu.

Již bylo zveřejněno písemné vyhotovení rozsudku (dostupné zde).

Soud dospěl k závěru, že při vyhlášeném nouzovém stavu nemělo Ministerstvo zdravotnictví působnost k omezení základních práv a svobod prostřednictvím mimořádných opatření v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví v tak širokém rozsahu. To mohla činit pouze Vláda ČR, a to formou krizových opatření dle krizového zákona, nikoli jiný orgán veřejné moci.

Pokud jde o zrušená opatření, jednalo o celkem čtyři opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví vydaná koncem března a
v průběhu dubna 2020, která se týkají omezení maloobchodního prodeje a jež omezují volný pohyb osob (všechna opatření souhrnně jen "Opatření").

Rozhodnutí údajně nabylo právní moci a Opatření ruší s účinností od 27. 4. 2020.

V souvislosti se zrušením Opatření Vám přinášíme několik poznámek k dopadům, které Rozhodnutí bude nebo může mít:

  1. Předně je zřejmé, že na vzniklou situaci musí velmi brzy reagovat Vláda ČR. Již 23. 4. 2020 večer Vláda ČR v souladu s výše uvedenými závěry soudu přijala nová krizová opatření dle krizového zákona. Tato krizová opatření představují jisté zmírnění
    v rozsahu opatření, ale v zásadě jsou velmi podobná zrušeným Opatřením. Jejich účinnost plynule naváže na Rozhodnutím zrušená Opatření.
  1. Z médií rovněž vyplývá, že Vláda ČR opět požádá o souhlas Poslanecké sněmovny s prodloužením nouzového stavu, který jí umožňuje krizová opatření vydávat.
  1. Vyvstává otázka, zda bude mít Rozhodnutí vliv na potenciální nároky dotčených osob na náhradu škody způsobenou Opatřeními a na způsob jejich uplatňování. Soud totiž v Rozhodnutí mj. přisvědčil názoru, že Opatření jsou tzv. opatřeními obecné povahy. Tato kvalifikace má podstatný význam v tom, že se otevírá cesta k možnosti uplatnění náhrady škody dle speciálního zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen "Zákon o odpovědnosti státu"). V tomto směru je nutné upozornit, že celý postup při uplatnění náhrady škody dle Zákona o odpovědnosti státu se liší od postupu při uplatňování náhrady škody dle krizového zákona. Předně je třeba poukázat na to, že nárok na náhradu škody se promlčí ve lhůtě 3 let ode dne, kdy bylo rozhodnutí (v daném případě Opatření) zrušeno. Druhým předpokladem uplatnění náhrady škody je, že nárok na náhradu škody musí být uplatněn u příslušného úřadu (velice pravděpodobně u Ministerstva zdravotnictví) – pokud by se tak nestalo, nárok nemůže být v případě jeho odmítnutí ze strany úřadu uplatněn u soudu.
  1. Není vyloučeno, že dojde ke zrušení Opatření před 27. 4. 2020 rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Takový postup by mohl představovat další překážku pro uplatnění nároku na náhradu škody dle Zákona o odpovědnosti státu.

K výše uvedenému Vám samozřejmě v případě zájmu poskytneme podrobnější informace.


Tento dokument nepředstavuje právní poradenství a má výlučně informační charakter. PRK Partners ani žádná z osob připravujících tento dokument nenesou jakoukoli odpovědnost za žádné z rozhodnutí, přijatých na základě informací obsažených v tomto dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že zde uvedené informace nemusí být nutně aktuální ani úplné. V případě potřeby právní rady se obracejte na partnery,  se kterými obvykle spolupracujete nebo na náš speciální Covid Team prostřednictvím adresy covid@prkpartners.com

Více informací týkajících se COVID-19 naleznete zde.