Program COVID - nájemné

Dne 18.5.2020 schválila Vláda ČR program COVID - Nájemné, jehož cílem je poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v pronajatých provozovnách alespoň po část období od 13.3.2020 do 30.6.2020. Níže přinášíme stručné shrnutí podmínek programu.

Jaké podmínky musí splňovat žadatel:

 • Žadatel je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • Žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní či podnájemní smlouvy (dle textu programu se tento nevztahuje na pachtovní smlouvy), kterou uzavřel s pronajímatelem před 12.3.2020 a současně není spřízněnou osobou pronajímatele
 • Na žadatele se vztahoval zákaz prodeje zboží či služeb v příslušné provozovně
 • Žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím (zejména finanční úřad, Česká správa soc. zabezpečení, zdravotní pojišťovna)
 • Žadatel uzavřel s pronajímatelem dohodu o slevě z nájemného ve výši 30 % za měsíce duben, květen a červen 2020 (pokud pronajímatelem není stát)
 • Žadatel uhradil 50 % (80 %, je-li pronajímatelem stát) měsíčního nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020 v souladu s nájemní smlouvou (případně v souladu se zákonem umožněným odkladem plateb v souvislosti s COVID) a 70 % DPH z původního měsíčního nájemného

Výše podpory:

 • Podpora činí 50 % měsíčního nájemného (jedná se o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je obratové nájemné, se nezohledňují). Výše nájemného pro účely podpory nesmí přesáhnout výši uhrazeného nájemného v měsících leden a únor 2020 (pokud bylo pro měsíce duben, květen a červen sjednáno vyšší nájemné, rozdíl nebude zohledněn)
 • Případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • V případě, kdy jsou pronajímané prostory ve vlastnictví státu, činí podpora 80 %, neboť stát neposkytuje slevu na nájemném
 • Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen 2020 (pokud trval nájem či podnájem)
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč na jednoho příjemce

Žádost:

 • Žádost lze podat elektronicky poté, co Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí výzvu k podávání žádostí
 • Za každý pronajatý prostor se podává pouze jedna žádost s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců
 • K žádosti je třeba přiložit:
  • Čestné prohlášení žadatele
  • Čestné prohlášení pronajímatele
  • Doklad o úhradě nájemného za měsíce leden a únor 2020
  • Doklad o úhradě 50 % nájemného za měsíce duben, květen nebo červen 2020
  • Podepsaný návrh dohody o narovnání ohledně nároků žadatele vůči státu z titulu náhrady škody (zřejmě bude vypracován poskytovatelem dotace)
  • Doklad o úhradě DPH ve vztahu k nájemnému, na které má být poskytnuta dotace

Základní vzory souvisejících dokumentů, tedy zejména čestných prohlášení pronajímatele a nájemce, jakož i dodatek k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného, naleznete v nejbližších dnech zdarma na portálu www.vzornepravo.cz.

V případě zájmu o bližší informace ohledně uvedeného dotačního programu a jeho použití na Vaše konkrétní smluvní vztahy, nás neváhejte kontaktovat.


Tento dokument nepředstavuje právní poradenství a má výlučně informační charakter. PRK Partners ani žádná z osob připravujících tento dokument nenesou jakoukoli odpovědnost za žádné z rozhodnutí, přijatých na základě informací obsažených v tomto dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že zde uvedené informace nemusí být nutně aktuální ani úplné. V případě potřeby právní rady se obracejte na partnery,  se kterými obvykle spolupracujete nebo na náš speciální Covid Team prostřednictvím adresy covid@prkpartners.com