Program Antivirus C

Program Antivirus C – zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců, mohou za měsíce červen až srpen 2020 čerpat v rámci programu prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Prominuto bude pouze pojistné, které hradí zaměstnavatelé v sazbě 24,8 % vyměřovacího základu, maximálně však z vyměřovacího základu ve výši 52 253 Kč, tj. 1,5 násobku průměrné mzdy. Pojistné za zaměstnance (v sazbě 6,5 % vyměřovacího základu) budou zaměstnavatelé i nadále srážet z mezd zaměstnanců a odvádět.

Kromě celkového počtu zaměstnanců, který nesmí přesáhnout 50 zaměstnanců, jsou základní podmínky programu následující:

  • Počet zaměstnanců na konci každého měsíce se nesníží o více jak 10 % v porovnání se stavem k 31. březnu 2020;
  • Úhrn vyměřovacích základů (objem mezd) za každý měsíc čerpání programu činí alespoň 90 % objemu mezd zúčtovaných v březnu 2020
  • Zaměstnavatel odvedl v plné výši a ve stanovené lhůtě pojistné sražené zaměstnancům ze mzdy (v sazbě 6,5 % vyměřovacího základu);
  • Zaměstnavatel zároveň nečerpá prostředky z programů Antivirus A nebo B, které byly prodlouženy do 31. srpna 2020;
  • Prominutí nelze použít u zaměstnanců s výpovědí z organizačních důvodů podle § 52 písm. a) až c) Zákoníku práce.

Podmínkou pro účast v programu naopak nejsou objektivní provozní potíže či snížení objemu zakázek způsobené koronavirovou pandemií.

Prominutí se uplatní prostřednictvím standardního měsíčního Přehledu o výši vyměřovacích základů a pojistného na sociální zabezpečení.