Pandémia ochorenia COVID-19 - Niektoré pracovnoprávne aspekty

A. Základný prehľad súčasných opatrení

  • Dočasné zatvorenie všetkých škôl, materských škôl, univerzít a voľnočasových zariadení, v súčasnosti minimálne do 27. marca 2020,
  • Dočasné zatvorenie akýchkoľvek lyžiarskych stredísk, wellness centier, aquaparkov a plavární, fitness centier, zábavných parkov, detských kútikov, barov, diskoték, kín, kasín, kaviarní,
  • Dočasné uzavretie všetkých troch medzinárodných letísk a zastavenie medzinárodnej autobusovej a vlakovej prepravy osôb,
  • Povinné používanie osobných ochranných prostriedkov vodičmi nákladnej prepravy,
  • Dočasné zatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok, s výnimkou lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, čerpacích staníc, obchodov s potravinami, drogérií, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania (reštaurácie, rýchle občerstvenie), prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb, prevádzok internetových obchodov a donáškových služieb, pohrebných služieb, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, práčovní a čistiarní odevov,
  • Obmedzenie otváracích hodín reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením (od 6:00 do 20:00) a zákaz vstupu a prítomnosti verejnosti v týchto prevádzkach (možnosť len vydávania a donášky jedla),
  • Povinná 14-dňová domáca karanténa pre všetky osoby, ktoré sa vrátili na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti (výnimku tvoria napr. vodiči nákladnej dopravy),
  • Uzatvorenie štátnych hraníc pre všetky osoby s výnimkou tých, ktoré sú držiteľmi platného slovenského cestovného pasu alebo iného dokladu o prechodnom alebo trvalom pobyte na Slovensku, alebo Slovákov a Maďarov (ktorí sa zdržiavajú v oblasti do 30 km od štátnej hranice) zamestnaných na Slovensku.

B. Home Office

Ak to umožňuje druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, je tzv. Home Office[1] dobrým riešením, ako umožniť zamestnancovi vykonávať prácu. Zavedenie tohto mimoriadneho pracovného režimu vyžaduje dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom (jednostranná inštrukcia zamestnávateľa nie je možná). Odporúčame dohodu so zamestnancom aspoň formou emailu, pravdepodobne bude postačovať aj konkludentná dohoda (t.j. zamestnanec fakticky zostane doma a vykonáva prácu).   

C. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Súčasné okolnosti môžu u zamestnávateľov zapríčiniť vznik prekážok v práci na strane zamestnávateľa, pre ktoré nebude môcť prideľovať zamestnancom prácu. Pôjde najmä o (i) prestoje - prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami, alebo (ii) vážne prevádzkové dôvody - napr. pokles objednávok, nedostatok finančných prostriedkov na plnú činnosť zamestnávateľa, a pod. avšak iba za predpokladu, že sú takéto dôvody vymedzené v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia.

Ak pri prestojoch zamestnanec nie je s jeho súhlasom preradený na inú prácu, má nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Pri nemožnosti prideľovať prácu z dôvodu vážnych prevádzkových dôvodov patrí zamestnancom náhrada mzdy v sume určenej dohodou medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov, najmenej však 60% priemerného zárobku zamestnanca. Dohodu medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa, ani individuálnymi dohodami so zamestnancami. Preto, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, zníženie mzdových nákladov týmto spôsobom nie je možné.

Napokon, v danej situácii ostáva otvorené, či by prípadne hrozba koronavírusu mohla byť považovaná za prekážku v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov. V takomto prípade patrí zamestnancovi náhrada mzdy najmenej v sume 50% jeho priemerného zárobku. 

D. Prekážky v práci na strane zamestnanca

V dôsledku prijatých opatrení dochádza aj k vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov, a to predovšetkým z dôvodu (i) osobnej karantény zamestnanca podľa príslušného nariadeného karanténneho opatrenia (pozitívna cestovateľská anamnéza, potvrdený vírus), alebo (ii) ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie). V daných prípadoch je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci.

Pri osobnej karanténe zamestnanca (potvrdenej lekárom) vzniká zamestnancovi nárok na

(i) náhradu príjmu od zamestnávateľa vo výške:

  • 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca ("DVZ") od prvého do tretieho dňa karantény, 

  • 55% DVZ od štvrtého do desiateho dňa karantény, a následne

(ii) nemocenské (pri splnení požiadaviek podľa príslušných predpisov sociálneho zabezpečenia) od Sociálnej poisťovne vo výške 55% DVZ od jedenásteho dňa karantény.

V prípade starostlivosti o dieťa v súvislosti so zatvorením škôl a školských zariadení nemá zamestnanec nárok na náhradu mzdy alebo príjmu od zamestnávateľa avšak môže požiadať o sociálnu dávku ošetrovné od Sociálnej poisťovne vo výške 55% DVZ. Nárok na túto dávku bežne patrí zamestnancom starajúcim sa o dieťa do desiatich rokov veku, a to najdlhšie po do dobu 10 dní, avšak v súvislosti so vzniknutou situáciou ohľadom koronavírusu príslušné orgány umožnili opätovné predĺženie poskytovania tejto dávky podľa potreby, a to aj v prípade nevyhnutnosti ošetrovanie dieťaťa nad 10 rokov veku. Zároveň boli zjednodušené postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné.

E. Iné možnosti

Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť, že zamestnanec bude čerpať dovolenku. Zamestnávateľ je tiež oprávnený nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky avšak v takomto prípade je to zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred.

Po splnení zákonných podmienok môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca na inú prácu. Napríklad, ak je to nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (t.j. z dôvodu karanténneho opatrenia). Teoreticky je možné zvažovať aj preradenie zamestnanca na inú prácu z dôvodu nevyhnutnosti odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenia jej bezprostredných následkov. Pri preradení zamestnanca na inú prácu je zamestnávateľ povinný vopred so zamestnancom prerokovať dôvod preradenia na inú prácu a dobu, počas ktorej má preradenie trvať. a (ii) ak preradením dochádza k zmene pracovnej zmluvy, vydať mu písomné oznámenie o dôvode preradenia na inú prácu a o jeho trvaní, (okrem prípadov nevyhnutnosti odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenia jej bezprostredných následkov, ak je to relevantné).

Je dôležité uviesť, že preradenie zamestnanca jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa je možné len v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Preradenie aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve, je možné len po dohode so zamestnancom.

F. Opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov

Odporúčame, aby zamestnávatelia prijímali vhodné (doplnkové) opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, ktorí v súčasnosti pokračujú v práci v priestoroch zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný prijímať a vykonávať opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Odporúčame, aby zamestnávatelia zabezpečili svojim zamestnancom vhodné ochranné prostriedky vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zamestnávateľ je povinný poskytovať osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnancovi, ak nebezpečenstvo pre ochranu života alebo zdravia zamestnanca nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce. Za nebezpečenstvo sa považujú aj vírusy ako biologické nebezpečenstvo a medzi osobné ochranné pracovné prostriedky dýchacích orgánov v tejto súvislosti, patria aj ochranné rúška a respirátory.

Zároveň, pri výraznej zmene faktorov práce a pracovného prostredia alebo zdravotného rizika alebo ak sa vyskytnú zmeny zdravotného stavu u niekoľkých zamestnancov, ktoré je možné dať do súvislosti s pracovnými podmienkami, môže vzniknúť zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť vykonanie mimoriadnych lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to aj vo vzťahu k  zamestnancom, resp. pracovným pozíciám, kde sa vo všeobecnosti nevyžadujú.

G. Zodpovednosť zamestnanca dodržiavať karanténu

Ak bola zamestnancovi príslušným orgánom nariadená karanténa, je povinný ju dodržiavať. V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí mu pokuta. Napokon, porušenie domácej karantény môže mať aj trestnoprávne dôsledky na strane zamestnanca.

S Vašimi prípadnými otázkami sa neváhajte spojiť s Vaším obvyklým partnerom v PRK Partners alebo priamo kontaktujte partnera bratislavskej pobočky PRK Partners, Petra Oravca (e-mail: peter.oravec@prkpartners.com, tel.: +421 903 235 530).

PRK Partners

 

[1] Práca vykonávaná z domu alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce nie na pravidelnej báze, ale príležitostne, resp. za mimoriadnych okolností.