Návrh zákona o dočasném (zákonném) moratoriu (tzv. Lex Covid moratorium na úvěry)

Aktuální ke dni 8. dubna 2020

Dne 1. dubna 2020 schválila vláda návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (tzv. Lex Covid moratorium na úvěry), na jehož základě budou moci dlužníci přerušit splácení svých úvěrů až na dobu šesti měsíců (tzv. zákonné moratorium na úvěry – je třeba ho odlišovat od mimořádného moratoria podle § 127a insolvenčního zákona). 

Působnost zákona.
Moratorium se vztahuje na všechny úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020, bez ohledu na to, jakým právem se řídí nebo zda je některá ze stran např. zahraniční osoba nebo jsou její hlavní zájmy soustředěny mimo ČR. Výjimku tvoří úvěry účelově určené k nabytí nemovitostí (jejich výstavbě, atd.), kde vzhledem k délce kontraktačního procesu platí, že před 26. březnem 2020 musel být úvěr pouze sjednán, čerpat jej může dlužník i později. Ačkoliv dle důvodové zprávy je úmyslem vlády použít toto pravidlo především na hypoteční úvěry, dle našeho názoru je aplikovatelné i na další komerční úvěry – např. úvěr na development nemovitosti apod. Zákon totiž zahrnuje mezi úvěrované (tj. dlužníky) nejen spotřebitele, ale i podnikatele. Uplatní se však řada výjimek, do působnosti zákona nespadají např. investiční nástroje nebo revolvingové úvěry. Nevztahuje se ani na kontokorenty, kreditní karty nebo operativní leasing. Zákon se rovněž nevztahuje na úvěry, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení s plněním peněžitého dluhu delším třiceti dnů.

Opt-in a ochranná doba.
Základním konceptem zákona je skutečnost, že každý dlužník, který má zájem využít možnosti odložení splátek, musí toto rozhodnutí bance, respektive věřiteli, oznámit (tzv. optin princip); pozastavení povinnosti splácet tedy nenastává plošně, nicméně dlužníci na něj mají právní nárok. Dlužník zašle věřiteli oznámení nejčastěji v písemné (nebo jiné, věřitelem určené) formě. Toto oznámení musí mimo jiné obsahovat prohlášení, že pozastavení splátek dlužník činí z důvodu negativních ekonomických dopadů pandemie – své tvrzení není ale povinen nijak dokazovat. S odložením splátek není věřitel oprávněn spojit žádné poplatky,věřitel má také povinnost dlužníkovi potvrdit přijetí oznámení a informovat dlužníka mimo jiné o začátku a konci ochranné doby a taktéž o celkové dlužné částce – absence tohoto potvrzení však nemá vliv na běh ochranné doby. Ochranná doba běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení oznámení dlužníka až do 31. října 2020 (nebo 31. července 2020, pokud si dlužník vybere zkrácenou variantu ochranné doby). O délku ochranné doby se pak prodlouží délka splácení úvěru i doba trvání případného zajištění úvěru; v případě fyzických osob se odkládají i splátky úroků. U spotřebitele mohou úroky narostlé v ochranné době dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Tyto za dobu odkladu splátek přirostlé úroky budou fyzickou osobou zaplaceny tak, že se prodlouží celková doba splácení o dodatečné splátky na konci doby splácení úvěru. Právnické osoby naopak musejí dál platit úroky ve sjednaném čase (odkládají se pouze splátky jistiny), podnikatelé i ve sjednané výši. 

Bez ohledu na provedení či neprovedení opt-inu příslušným dlužníkem nemají věřitelé od měsíce následujícího po nabytí účinnosti zákona až do 31. října 2020 právo na jakékoliv platby v případě prodlení dlužníka s plněním peněžitých dluhů; toto osvobození se však týká jen fyzických osob. Právnické osoby navíc nesmějí v případě využití moratoria v podstatném rozsahu nakládat s majetkem, který může sloužit k uspokojení věřitele.

Aktuální stav legislativního procesu.
Návrh zákona byl dne 7. dubna 2020 schválen Poslaneckou sněmovou Parlamentu České republiky (PSP). Návrh zákona byl schválen ve znění tří poslaneckých pozměňovacích návrhů oproti vládnímu návrhu zákona. Změny oproti vládnímu návrhu zákona jsou následující:

  1. Byla vypuštěna výjimka z působnosti zákona týkající se úvěrů, jejichž úrokové riziko je zajištěno termínovou operací na finančním trhu (tzv. úrokovým hedgingem). Podle návrhu schváleného PSP by se tedy zákon aplikoval i na úvěry, u kterých je úrokové riziko dlužníků zajištěno úrokovým hedgingem (v praxi nejčastěji tzv. úrokovým swapem).
     
  2. Byly upřesněny některé dílčí otázky týkající se úroku naběhlého v ochranné době. Nově se uvádí výslovně, že tento úrok se neúročí, což by mohlo být vykládáno rovněž jako zákaz kapitalizovat tento úrok do jistiny úvěru, pokud by kapitalizací navýšená jistina úvěru byla poté úročena. Návrh schválený PSP dále výslovně stanovuje, že úrok naběhlý v ochranné době je v případě dlužníka, který je fyzickou osobou, splatný až po splnění všech peněžitých dluhů (tedy splátek jistiny úvěru), jejichž splatnost byla odložena podle zákona. Smyslem tohoto ustanovení je, aby u fyzických osob, u nichž má být v ochranné době odložena i splatnost úroku, byla přednostně hrazena jistina, jejíž splatnost byla odložena, a fakticky se tak ještě více nenavyšovala celková částka úroku, kterou bude dlužník povinen uhradit.
     
  3. Schválený návrh také odlišně upravuje a vyjasňuje vztah mezi dohodami o odkladu plnění dluhu dlužníka uzavřenými od 12. března 2020 mezi věřitelem a dlužníkem z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na dlužníka a účinky ochranné doby dle zákona. Nově by měl platit princip, že pokud dlužník provede opt-in podle zákona (tj. oznámí věřiteli, že má v úmyslu využít ochrannou dobu), ztrácí smluvně sjednaný odklad plnění dluhů účinky ve vztahu k dluhům splatným v ochranné době nebo po ní, a to s účinností od prvního dne ochranné doby. Účinky takové dohody o odkladu zůstanou zachovány jenom ve vztahu k dluhům splatným před počátkem ochranné doby.

Dne 8. dubna 2020 byl návrh zákona doručen k projednání Senátu Parlamentu České republiky (Senát). Kdy se návrh dostane na pořad jednání Senátu, není v současné době zcela jasné. Ze zveřejněného programu nejbližší schůze Senátu, která se má konat dne 9. dubna 2020, kam není projednání tohoto návrhu zahrnuto, se spíše zdá, že k tomu dojde až v týdnu od 13. dubna 2020.

Více informací týkajících se COVID-19 naleznete zde.


Tento dokument nepředstavuje právní poradenství a má výlučně informační charakter. PRK Partners ani žádná z osob připravujících tento dokument nenesou jakoukoli odpovědnost za žádné z rozhodnutí, přijatých na základě informací obsažených v tomto dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že zde uvedené informace nemusí být nutně aktuální ani úplné. V případě potřeby právní rady se obracejte na partnery,  se kterými obvykle spolupracujete nebo na náš speciální Covid Team prostřednictvím adresy covid@prkpartners.com