Daňové novinky- Liberační daňový balíček

Rádi bychom vás stručně informovali, že vláda o víkendu schválila tzv. liberační daňový balíček – tj. balíček opatření v oblasti daní, který by měl pomoci daňovým poplatníkům a tuzemské ekonomice překlenout tíživou situaci související se šířením koronaviru (Covid-19). Přesné parametry liberačního balíčku budou zveřejněny tento týden; nicméně, podle tiskové zprávy ministerstva financí mezi hlavní opatření liberačního balíčku patří:

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení za pozdní úhradu daně za zdaňovací období roku 2019, pokud poplatník podá daňové přiznání a uhradí dlužnou částku na dani nejpozději do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech ostatních případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení, posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění nebo karanténu účetní daňového poplatníka nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.
  • Plošné prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 1.000,- Kč, pokud povinnost k úhradě této pokuty vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020.
  • Individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení DPH v období od 1.3.2020 do 31.7.2020, a to na základě žádosti daňového subjektu, z důvodů souvisejících s koronavirem.
  • Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, respektive z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení DPH. Všechny žádosti musí být podány nejpozději do 31. července 2020.
  • Ze zákona není možné odložit start třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb (EET) účinné od 1. května 2020. Finanční a celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců (tj. do 31. července 2020) postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci. Fakticky se tak podnikatelé jakkoliv dotčeni koronavirem nemusí po tuto dobu obávat sankcí, pokud se nebyli schopni připravit včas na vznik evidenční povinnosti.
  • Liberační daňový balíček neupravuje otázku automatického prominutí pokuty  za opožděnou platbu zálohové daně z příjmu; zálohové platby tak zůstávají splatné ve standardních termínech splatnosti v rámci stávajícího zálohového období. Daňoví poplatníci dotčeni koronavirem by měli mít možnost postupovat dle druhého bodu výše, tj. měli by mít možnost požádat o udělení výjimky z povinnosti uhradit zálohu na daň nebo o snížení zálohy na daň.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím náš daňový tým.

Martin Svalbach

Jan Bürger


Tento dokument nepředstavuje právní poradenství a má výlučně informační charakter. PRK Partners ani žádná z osob připravujících tento dokument nenesou jakoukoli odpovědnost za žádné z rozhodnutí, přijatých na základě informací obsažených v tomto dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že zde uvedené informace nemusí být nutně aktuální ani úplné. V případě potřeby právní rady se obracejte na partnery,  se kterými obvykle spolupracujete nebo na náš speciální Covid Team prostřednictvím adresy covid@prkpartners.com