Aktuální problémy finančních institucí při krizových opatřeních

Všechny finanční instituce čelí bezprecedentním opatřením v rozsahu, s kterým nejspíš nepočítal žádný krizový plán. Nejen banky a pojišťovny se potýkají s nedostatkem zaměstnanců na pracovišti a s nutností významného podílu práce zaměstnanců z domova, klientům hrozí platební neschopnost, zájemci o nové produkty nechtějí chodit na pobočky, a podle aktuálního zpravodajství lze reálně očekávat další zpřísňující opatření. Interní právní a compliance týmy jsou zahlceny požadavky na vymýšlení nouzových řešení a schvalování výjimek ze standardních procesů, přičemž není vždy jednoduché ohlídat všechna související rizika.


PRK je tu se svým know-how v těchto oblastech pro Vás, aby pomohlo vyřešit výzvy, kterým čelíte. 


Urychlené nastavení procesu pro uzavírání smluv distančním způsobem:

 • Jak omezit rizika při distanční AML identifikaci, zejména pokud používáte zprostředkovatele?
 • Jak omezit rizika neplatnosti smlouvy uzavřené přes e-mail pro nedostatek formy?
 • Jak omezit riziko, že neunesete důkazní břemeno u soudu?

Zhoršení platební situace v úvěrovém portfoliu:

 • Představuje porušení povinností dlužníka za současné situace případ porušení dle smluvních podmínek opravňující věřitele využít prostředků akcelerace?
 • Jste oprávněni požadovat po dlužníkovi náhradu škody vzniklé z tohoto porušení a za jakých podmínek?
 • Nebo naopak, jaké máte možnosti dlužníkům ulevit a pomoci jim v nelehkém období např. odkladem splatnosti, aniž by došlo ke zhoršení kvality úvěrového portfolia?
 • Jaké jsou možnosti využití veřejné podpory v rámci financování Vašich klientů zasažených koronavirovou infekcí

Rizika dlouhodobých kapacitních problémů a práce z domova:

 • Jak má kontrolní prostředí zareagovat na náhlé změny procesů, výpadky kontrolních kapacit, nedostatečné vzdálené přístupy?
 • Jaké jsou podmínky důvěrnosti (bankovní tajemství, NDA, GDPR apod.) a informační bezpečnosti komunikačních kanálů, které zavádíte kvůli práci z domova?

V čem Vám umí PRK rychle a efektivně pomoci:

 • S nastavením nových procesů pro akvizici nových a ověřování stávajících klientů při vzdáleném přístupu;
 • S postupy pro krizové řešení úvěrového portfolia v souladu se zákony a Vašimi stávajícími smluvními podmínkami, a to ať již v případě akcelerace a vymáhání úvěrů, nebo naopak pro případy, kdy například hodláte dlužníkům jednoduchým způsobem umožnit krátkodobé odklady splátek;
 • S úpravou smluvní dokumentace např. v souvislosti s neplněním povinností ze strany dlužníků;
 • S nastavením nebo revizí interních pravidel a postupů pro sdílení citlivých informací ať již pro potřeby práce z domova, nebo pro potřeby facilitace vzdáleného jednání a podepisování smluv, včetně specialit jako jsou např. přípravy a revize smluv ohledně penetračních testů;
 • S návrhem řešení GDPR otázek v souvislosti s citlivými daty týkajícími se např. prací s informacemi o zaměstnancích postižených koronavirem;
 • S řešením otázek týkajících se vynucených rozhodnutí, jako je např. dočasné omezení některých činností, a to včetně otázek regulatorních, účetních, pracovněprávních;
 • Se specifickými postupy, jak se připravit na uplatnění náhrad škod způsobených krizovými opatřeními státu;
 • S ostatními právními a regulatorními otázkami opatření, kterým právě čelíte.

Tento dokument nepředstavuje právní poradenství a má výlučně informační charakter. PRK Partners ani žádná z osob připravujících tento dokument nenesou jakoukoli odpovědnost za žádné z rozhodnutí, přijatých na základě informací obsažených v tomto dokumentu. Dovolujeme si upozornit, že zde uvedené informace nemusí být nutně aktuální ani úplné. V případě potřeby právní rady se obracejte na partnery,  se kterými obvykle spolupracujete nebo na náš speciální Covid Team prostřednictvím adresy covid@prkpartners.com