Energetický průmysl

V posledním desetiletí byl energetický průmysl snad nejvíce sledovaným průmyslovým odvětvím. V důsledku neustále narůstající globální poptávky po energii spolu s potřebou snižovat dopad výroby elektrické energie na životní prostředí se svět ocitl na křižovatce. V našem regionu se nejvíce spoléhá na uhelnou a jadernou energii a zároveň nastává posun směrem k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

I přes pokračující rozvoj tradičních zdrojů energie došlo k realizaci řady investic v oblasti výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, v současné době zejména solárních. Rozvíjet podnikání a zároveň nenarušit ekonomický růst, vyžaduje dávku křehké rovnováhy, o kterou v dnešní době mnohé podniky a investoři usilují.

PRK Partners si je vědoma toho, že pro podniky a investory představuje energetický sektor velké výzvy a příležitosti. Náš tým odborníků se specializuje na poskytování komplexního právního poradenství v jakýchkoli záležitostech týkajících se alternativních zdrojů energie. Pomáhali jsme realizovat projekty větrných a fotovoltaických elektráren jak na straně investorů, tak i na straně financujících bank. Rovněž jsme připravovali posudky o vlivu stavebních záměrů na veřejné zdraví a životní prostředí (EIA). Pomáháme podnikům zajistit soulad s environmentálními a soutěžními zákony. Klientům z energetického sektoru dále poskytujeme poradenské služby v oblasti řešení sporů, korporátních transakcí, financovaní, restrukturalizace a insolvence.

Rozsáhlé zkušenosti

  • Právní poradenství společnosti Korlea Invest Holding, která je významným obchodníkem s energií, při její akvizice polského obchodníka s energií.
  • Poradentství společnosti Dalkia při vyjednávání a následné realizaci akviziční transakce s firmou ČEZ jako největšího českého výrobce elektrické energie – v rámci této transakce získala firma ČEZ 15% podíl ve společnosti Dalkia Czech Republic a 85% podíl ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem.
  • Zastupování (z pohledu českého práva) společnosti AE&E, která podniká v oblasti návrhu, konstrukce a výstavby jaderných elektráren, a Linklaters v souvislosti s přípravou smlouvy o poskytnutí záruky.
  • Právní poradenství konsorciu mezinárodních bank při zajišťování financování obchodních transakcí společnosti Transgas na evropském trhu.
  • Vyjednávání dočasné dohody o klidu (stand-still agreement) s bankami a dalšími věřiteli jménem obchodníka s elektrickou energií za účelem restrukturalizace a zajištění dluhu po té, co došlo k narušení trhu organizovaného energetickou burzou.
  • Právní poradenství společnosti NWR v souvislosti se založením společného podniku Green Gas International B.V. zaměřeného na zmírňování dopadů změn klimatu snižováním emisí metanu a na výrobu zelené energie
  • Právní poradenství českým i zahraničním bankám při financování projektů fotovoltaických a větrných elektráren, jakož i elektráren na bázi biomasy.
  • Právní poradenství jednomu z největších českých investorů v oblasti výroby elektrické energie z fotovoltaických zdrojů.