Veřejné zakázky

Poradenství PRK Partners poskytované klientům v oblasti veřejných zakázek zahrnuje právní podporu při organizování zadávacích či jiných výběrových řízení pro zadavatele, včetně přípravy zadávací a smluvní dokumentace, asistence při otevírání obálek s nabídkami, posuzování a hodnocení nabídek uchazečů. Radíme našim klientům z řad zadavatelů veřejných zakázek při vyřizování námitek nebo je zastupujeme v navazujících řízeních před příslušnými správními orgány a soudy. V této souvislosti věnujeme významnou pozornost rovněž riziku postihu jednání v rozporu s právem veřejných zakázek podle trestního práva. Pro veřejné a sektorové zadavatele specialisté PRK Partners rovněž provádějí důkladné právní analýzy týkající se ustanovení zákona o veřejných zakázkách včetně otázek aplikace výjimek z povinného dodržování striktní zákonné regulace.

PRK Partners poskytuje poradenství nejen zadavatelům, nýbrž také uchazečům o veřejné zakázky. Našim klientům z řad uchazečů můžeme být nápomocni ve všech fázích zadávání veřejných zakázek počínaje přípravou a podáním nabídky, účastí při otevírání obálek a dále i při podávání námitek a návrhů na přezkoumání příslušným státním orgánem, jakož i soudních žalob.