Rozhodčí řízení

Český právní řád umožňuje subjektům právních vztahů ve velké míře modifikovat způsob vymáhání jejich práv. Kromě soudní cesty si strany sporu mohou v případě majetkových sporů zvolit řízení před rozhodčím orgánem, kterému mohou určit dokonce i pravidla řízení. Strany se v případě sporu obracejí na nestranný třetí subjekt – rozhodce a zavazují se výroku tohoto rozhodce podřídit.

Advokáti PRK Partners klientům obvykle doporučují pro řešení lokálních sporů stálý Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, když řada z nich je zapsána v seznamu jeho rozhodců. I z tohoto důvodu mohou poskytovat klientům další cenné rady ohledně vedení sporů založených na jejich vlastní rozhodovací činnosti v jiných věcech. PRK Partners rovněž poradí svým klientům, jaký rozhodčí orgán je vhodné zvolit pro jejich případné spory s mezinárodním prvkem. Některé spory, zejména s menší hodnotou a takové, u nichž nevadí chybějící institucionální rámec, mohou být efektivně vyřešeny též rozhodci jmenovanými ad hoc.

V případě volby rozhodčího řízení tak strany mají oproti soudnímu řízení v rukou instrument umožňující rychlejší získaní exekučního titulu.