Právo informačních a komunikačních technologií (ICT)

PRK Partners patří k vedoucím advokátním kancelářím v oblasti práva ICT v České republice. Internet a nové převratné technologie se staly významným aspektem prakticky všech obchodních činností. Významně mění způsob provozování podnikání a vytváří zcela nové příležitosti a postupy. Technologický pokrok zároveň přináší nové požadavky na regulaci a nové povinnosti plynoucí z právních předpisů, které je nutné dodržovat.

V PRK Partners si uvědomujeme, že nové technologie mají na podnikání našich klientů klíčový vliv, snažíme se co nejlépe jejich potřeby pochopit a nabídnout jim vhodná inovativní řešení. Náš ICT tým v rámci PRK Partners úzce spolupracuje s odborníky v dalších oblastech – práva duševního vlastnictví, fúzí a akvizic, financí, pojišťovnictví, pracovního práva, zdravotnictví, řešení sporů atd.

Našim klientům poskytujeme špičkové právní služby v širokém spektru moderních témat a projektů, které se v jejich každodenní podnikatelské praxi stále častěji vyskytují.

Hlavní témata


Náš tým práva ICT poskytuje právní poradenství ve všech hlavních oblastech, které budou v příštích letech v ČR prioritou:

 • Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí (GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, návrh Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (Nařízení o e-Privacy) aj.), pro více informací viz Ochrana osobních údajů;
 • Kybernetická bezpečnost (právní a organizační aspekty, bezpečnostní politiky/pravidla, právní rizika a odpovědnost a jejich rozložení mezi zúčastněné strany, regulační povinnosti a jejich dodržení, ochrana dětí v on-line prostředí);
 • Tzv. Big Data (odpovědnost za data, clouds a private clouds, umělá inteligence, datové vytěžování a analytika atd.);
 • Média a telekomunikace, pro více informací viz Média a telekomunikace;
 • E-Government (on-line justice, spotřebitelské spory, elektronická komunikace mezi státními úřady a občany, rozvoj datových schránek aj.);
 • Inovativní e-služby (komplexní právní poradenství pro inovativní start-upy, zavádění nových podnikatelských konceptů do českého právního prostředí, přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe);
 • Mezinárodní a lokální akvizice v oblasti ICT;
 • Elektronický obchod (on-line reklama a její blokace, nekalá soutěž aj.);
 • IP on-line – ochrana duševního vlastnictví on-line (ochrana on-line obsahu, kolektivní správa autorských a příbuzných práv, doménová jména aj.);
 • Tradiční právo ICT (SW, HW, IP, elektronické komunikace), příprava a vyjednávání licenčních smluv;
 • Outsourcing (ICT);
 • Zajištění souladu s předpisy regulujícími všechny výše uvedené oblasti; a
 • Zastupování před regulačními subjekty, soudy a jinými orgány pro řešení sporů.

Vybrané zkušenosti


Náš tým má následující konkrétní zkušenosti zasahující do všech výše uvedených témat v nejrůznějších sektorech:

Ochrana osobních údajů a soukromí


 • Příprava komparativní analýzy pro rozhodování velkých českých společností ohledně strategie implementace GDPR, e-Privacy a PSD2.
 • Účast v úzkém projektovém týmu pro implementaci GDPR ve finančním subjektu.
 • Hodnocení strategického vlivu GDPR pro skupinu českých společností, které jsou součástí německého průmyslového koncernu, a další pomoc při zavádění projektu souladu s GDPR.
 • Analýza požadavků GDPR pro českého provozovatele televizního vysílání zaměřená zejména na jmenování a pravomoci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer – DPO).
 • Příprava specifikace aplikace pro řízení GDPR a zpracování osobních údajů v českých společnostech a institucích.
 • Úvodní analýza pro komplexní projekt zavedení pravidel GDPR pro místní správní orgán.
 • Zastupování řady českých a zahraničních firem v průběhu kontrol prováděných Úřadem na ochranu osobních údajů.
 • Právní zajištění projektů přenosů velkých objemů dat přes hranice států z různých kontinentů (Evropa, USA a Indie).
 • Člen našeho týmu působil několik let jako člen Rozkladové komise předsedy Úřadu na ochranu osobních údajů.

Internet a on-line služby


 • Zastupování řady českých a zahraničních firem v projektech on-line služeb včetně elektronických finančních služeb (fintech), on-line her a sázek, elektronické zdravotní služby (např. tzv. second opinion) aj. Poradenství zahrnovalo posouzení souladu nových, klientem nabízených služeb s českým a/nebo slovenským právním řádem a určení best practices právní regulace v zahraničí.
 • Člen našeho týmu založil a čtyři roky vedl významný mezinárodní start-up v oblasti on-line řešení spotřebitelských sporů.
 • Člen našeho týmu se účastnil projektu zavádění pravidel z nařízení eIDAS (Nařízení EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu) v jednom z největších ústředních orgánů státní správy. Projekt zahrnoval komplexní právní posouzení přibližně 90 správních procedur prováděných zhruba 110 správními orgány podřízenými ústřednímu orgánu a uvedení těchto postupů do souladu s výše uvedeným nařízením.
 • Vedení mezinárodního týmu, který připravil a implementoval novou on-line UDRP platformu pro Rozhodčí soud při HKČR a AKČR (Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl schválen ICANN v lednu 2008 jako sudiště UDRP. Nová UDRP platforma byla prvním on-line systémem na světě, který řeší doménové spory pouze elektronicky.
 • Vedení mezinárodního týmu, který připravil a implementoval nové centrum pro alternativní řešení sporů (ADR) o doménová jména .eu u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR (Centrum pro ADR.EU). Centrum pro ADR.EU je jediným poskytovatelem alternativního řešení sporů schváleným Evropskou komisí. Centrum pro ADR.EU dosud obdrželo několik tisíc žalob a je schopné řešit spory týkající se domén .eu ve všech oficiálních jazycích EU (s výjimkou maltštiny).
 • Členství v týmu, který pro ICANN konzultoval otázky týkající se zavedení nových domén nejvyšší úrovně (tzv. gTLDs).
 • Aktivní účast na vytvoření samoregulačního systému registrací doménových jmen v České republice a na vytvoření asociace CZNIC. Také aktivní účast na zavedení možnosti řešit doménové spory o domény .cz pomocí alternativního řešení sporů ADR u Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR.
 • Zastupování řady tuzemských i zahraničních subjektů ve sporech o doménová jména.
 • Příprava právní dokumentace pro akreditaci dvou internetových certifikačních autorit v ČR.
 • Příprava právní dokumentace pro poskytovatele SaaS/PaaS řešení pro podnikatele, který poskytuje své služby v USA, státech EU a v SAE.
 • Právní vedení několika projektů zabývajících se převodem papírových dokumentů do elektronické podoby a jejich dlouhodobou elektronickou archivací.

Vyjednávací zkušenosti v IT


 • Vyjednávání řady významných smluv na IT systémy v ČR v zastoupení velkých firem i státních orgánů včetně ČEZ (jaderná elektrárna Temelín), MPO, Reiffeisenbank nebo PRE.
 • Příprava a vyjednávání řady společných podniků v oblasti ICT zahrnující jednání o duševním vlastnictví a IT, příprava transakční právní dokumentace, provádění due diligence aj. (např. ICZ, CCS).
 • Zastupování několika úspěšných českých podnikatelů v oblasti ICT (např. Icewarp, Cesnet, ICZ, Editel, Software602).
 • Zastupování několika klientů při akvizici business-critical software / informačních systémů.
 • Příprava souborů různých typů smluv týkajících se technologií pro české a zahraniční firmy za účelem použití na globálním trhu, a to včetně moderních typů licenčních smluv, jako jsou tzv. open source licence, hybridní licence, open content licence aj.

Elektronické komunikace


 • • Aktivní účast na vyjednávání o zákoně o elektronických komunikacích v zastoupení významného mobilního operátora.
 • • Vedení mezinárodního týmu zastupujícího významného českého telekomunikačního operátora v procesu tržních analýz podle tzv. Nového regulačního rámce EU pro elektronické komunikace.
 • • Zastupování několika významných operátorů v záležitostech soutěžního práva týkajících se různých aspektů elektronických komunikací včetně nabídky širokopásmových služeb, LLU aj.