Regulatorní záležitosti

Banky

PRK Partners disponuje uznávanými experty na regulaci bankovního dohledu. Těžiště našich služeb v této oblasti představuje právní pomoc klientům při zabezpečení souladu jejich významných projektů s regulatorními předpisy. Mezi takové projekty patří založení nové banky, fúze bank (včetně fúze přeshraniční), jakož i komplexní restrukturalizace finanční skupiny zahrnující několik bank, pojišťoven a stavební spořitelnu, prodej části podniku finanční instituce. V souvislosti s těmito projekty můžeme působit jako poradci banky a rovněž jako její zástupci při správním řízení před orgánem bankovního dohledu včetně komplexního poradenství při získání bankovní licence.

Kromě toho poskytujeme našim klientům prvotřídní služby také při řešení jejich každodenních záležitostí, ať již v podobě vypracování právních stanovisek ke konkrétním otázkám klienta týkajícím se veřejnoprávní regulace bank a stavebních spořitelen nebo poradenstvím či zastupováním v případě kontroly prováděné příslušným orgánem bankovního dohledu.

Pojišťovny

Odborníci z PRK Partners jsou připraveni poskytovat pojišťovnám, zajišťovnám a dalším subjektům působícím na trhu pojišťovacích, zajišťovacích a souvisejících služeb též komplexní poradenství týkající se regulace dohledu v těchto oborech, v jehož rámci zabezpečujeme pro klienty soulad jejich významných projektů s předpisy regulujícími působení subjektů v oblasti pojišťovnictví, zajišťovnictví a souvisejících služeb. PRK Partners se tak podílela zejména na převodech pojistných kmenů a to jak v rámci České republiky, tak přeshraničních prodejích podniků anebo přeshraničních převodech produktů pojišťoven. S ohledem na rozsah naší odbornosti můžeme klientům v této oblasti nabídnout jak samotné odborné poradenství, tak zastupování ve vztahu k regulátorovi a úplné poradenství při získávání příslušných licencí.

Samozřejmou součástí našich služeb je poradenství poskytované při řešení běžných situací v oblastech pojišťovnictví, zajišťovnictví a souvisejících činností, včetně zpracování právních stanovisek cílících na konkrétní dotaz klienta z oblasti regulatoriky anebo zastupování při jednáních s regulátorem při výkonu jeho dohledové činnosti.

Obchodníci s cennými papíry

Právníci PRK Partners poskytují služby českým i zahraničním obchodníkům s cennými papíry v souvislosti s jejich působením na tuzemském kapitálovém trhu. Poskytujeme těmto klientům kvalitní poradenství týkající se zejména regulatorních otázek (včetně implementace evropských a tuzemských právních předpisů do standardních dokumentů používaných obchodníky s cennými papíry při poskytování jejich služeb), primárního umístění a sekundárního obchodování s cennými papíry na veřejných trzích i mimo ně, vypořádáním obchodů s investičními nástroji, evidence investičních nástrojů a přeshraničního působení zahraničních subjektů v České republice. Máme rozsáhlé zkušenosti s emisemi dluhopisů a akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních trzích.

Investiční a podílové fondy

Věnujeme se v rozsáhlé míře též subjektům kolektivního investování, a to jak tuzemským investičním společnostem a investičním fondům, tak zahraničním subjektům, které nabízejí cenné papíry kolektivního investování v České republice. Naše služby v této oblasti zahrnují mimo jiné zakládání tuzemských subjektů kolektivního investování, včetně licenčního řízení u České národní banky, notifikaci/registraci zahraničních subjektů kolektivního investování při veřejné nabídce jejich cenných papírů v České republice, řešení regulatorních otázek a vztahy mezi fondy, správci aktiv a depozitáři.

Členství v mezinárodní alianci