Bankovnictví

Projektové financování

Projektové financování patří mezi klíčové specializace PRK Partners v oblasti financí. PRK Partners asistuje svým bankovním klientům při projektech všech typů, včetně developmentu rezidenčních, obchodních i kancelářských budov, výstavby průmyslových objektů či elektráren. Naše činnost pro banky v této oblasti zahrnuje všechny fáze projektového financování, od provedení právní due diligence a asistence při sanaci zjištěných problémů, přípravy a vyjednávání úvěrové a zajišťovací dokumentace, registrace příslušných zajišťovacích instrumentů a asistence při kontrole plnění podmínek čerpání.

Zejména v letech 2009-2010 získala PRK Partners mimořádně silnou pozici v oblasti financování projektů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to jak elektráren větrných a solárních, tak i elektráren produkujících elektřinu prostřednictvím zpracování biomasy. Díky důkladné znalosti příslušných regulatorních předpisů a rozsáhlým zkušenostem v oblasti financování umí PRK Partners poskytnout svým klientům z řad bank i výrobců elektřiny prvotřídní právní poradenství.

Syndikované úvěry

PRK Partners se často účastní transakcí zahrnujících financování prostřednictvím syndikovaného úvěru nebo klubové půjčky, nejčastěji v pozici právního poradce aranžéra či agenta resp. agenta pro zajištění, někdy i jako poradce některého z ostatních zúčastněných věřitelů nebo též na straně dlužníka.

V případě zastupování aranžéra, resp. agenta se právníci PRK Partners aktivně zúčastní strukturování transakce, připravují úvěrovou a zajišťovací dokumentaci, zúčastní se jejího vyjednávání s dlužníkem a po uzavření zabezpečují registraci příslušných zajišťovacích instrumentů. Pravidelnou součástí naší činnosti v souvislosti se syndikovanými úvěry bývá také vystavování právního posudku ohledně platnosti smlouvy o úvěru a zajišťovacích dokumentů.

Specialisté PRK Partners jsou schopni úspěšně řešit také problémy vyplývající z prolínání právních řádů různých států, což je důležité s ohledem na skutečnost, že syndikované transakce v sobě velmi často zahrnují mezinárodní prvek.

Akviziční financování

Role právníků PRK Partners při financování akvizičních transakcí začíná již při jejich strukturování. Při této činnosti se vždy snažíme v plném rozsahu vyhovět přáním banky a jejího klienta a zároveň naplnit požadavky příslušných ustanovení právních předpisů (včetně ustanovení o podmínkách poskytování finanční asistence).

Součástí našich úkolů při akvizičním financování pravidelně bývá právní due diligence na projekt, ať již formou provedení vlastní due diligence nebo revize reportu vypracovaného právním zástupcem kupujícího či prodávajícího.

Stejně jako u jiných typů úvěrů, i v případě akvizičního financování spočívá těžiště naší práce v přípravě a vyjednání úvěrové a zajišťovací dokumentace při současném respektování specifik akvizičního financování, dále pak v zajištění registrace příslušných zajišťovacích instrumentů a kontrole podmínek čerpání úvěru.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem mohou právníci PRK Partners z pozice právních poradců financující banky vstupovat také do vyjednávání mezi prodávajícím a kupujícím a často tak významným způsobem přispějí k úspěšné realizaci samotné akviziční transakce. PRK Partners také může působit jako spolehlivý escrow agent pro účely vypořádání transakce, popř. připravit příslušnou vypořádací dokumentaci pro jiného escrow agenta, ať už jím je samotná financující banka nebo jiný subjekt.

PRK Partners poskytuje v souvislosti s akvizičním financováním pravidelně své služby nejen financujícím bankám, ale i dlužníkům vystupujícím v transakci v pozici kupujícího.

Zajišťovací dokumentace

Mezi obvyklé činnosti při úvěrových transakcích patří nepochybně příprava zajišťovací dokumentace. PRK Partners pro své klienty připravuje jak standardní zajišťovací dokumenty zahrnující zástavní smlouvy, smlouvy o zajišťovací cesi pohledávek, zajišťovacím převodu práva, ručitelská prohlášení, smlouvy o vinkulaci pojistného plnění, blankosměnky se směnečným vyplňovacím ujednáním, tak i zajišťovací instrumenty nestandardní, jejich potřeba se může ukázat důležitou ve specifických úvěrových transakcích.

Díky svým dlouhodobým rozsáhlým zkušenostem a mimořádně silné pozici v oblasti bankovnictví a financování patří PRK Partners ve vztahu k podobě zajišťovací dokumentace bezpochyby mezi důležité tvůrce tržního standardu, což se projevuje mimo jiné častým pověřením PRK Partners přípravou modelových zajišťovacích dokumentů.

PRK Partners často připravuje zajišťovací dokumentaci vztahující se k lokální jurisdikci v mezinárodních transakcích, kdy samotná úvěrová smlouva se řídí jiným právním řádem. V této souvislosti se jako velmi užitečná jeví schopnost expertů PRK Partners vypracovat dokumentaci v libovolném jazyce dle přání klienta, jakož i porozumět jeho specifickým přáním a otázkám vyplývajícím z odlišností jednotlivých právních řádů a kultur.

Modelová dokumentace

Vedle mandátů zahrnujících přípravu unikátní dokumentace šité na míru jednotlivé transakci jsou specialisté PRK Partners často pověřováni svými bankovními klienty také vypracováním modelové úvěrové a zajišťovací dokumentace pro účely svých standardních úvěrových transakcí. Příprava modelových smluv o úvěru může podle přání klienta zahrnovat celou škálu typů úvěrových smluv včetně revolvingových, kontokorentních a termínovaných úvěrů, jakož i rámcových smluv zahrnujících vedle různých typů úvěrů také rámce pro akreditivy a bankovní záruky. Modelová zajišťovací dokumentace obvykle zahrnuje všechny v praxi používané zajišťovací instrumenty, tj. zástavní právo k majetkovým hodnotám všeho druhu, zajišťovací cese pohledávek (od postoupení konkrétních pohledávek až po globální cesi), zajišťovací převody práv, blankosměnka se směnečným vyplňovacím ujednáním, vinkulace pojistného plnění atd. Modelové smlouvy bývají obvykle vypracovány s různými variantami pokrývajícími všechny situace, které přicházejí v úvahu.

Kromě přípravy samotných modelových smluv bývá často součástí našeho mandátu vypracování manuálů obsahujících pokyny, jak s modelovými smlouvami správně pracovat, jakož i školení příslušných bankovních úředníků.

Spotřebitelské úvěry

Obvyklou náplní našich mandátů v oblasti spotřebitelských úvěrů bývá příprava modelové úvěrové dokumentace a vypracování manuálu pro příslušné zaměstnance poskytovatele úvěru, ať již banky či nebankovního subjektu. Vedle toho jsme připraveni pro klienta poskytujícího spotřebitelské úvěry efektivně řešit i konkrétní problémy, které se v praxi v této souvislosti vyskytnou.

Trade Finance

Právní služby PRK Partners v této oblasti zahrnují přípravu dokumentace pro faktoring a forfaiting, exportní odběratelské úvěry a také úvěry na financování zahraničních investic. Zejména v souvislosti s financováním zahraničních investic je relevantní také příprava zajišťovací dokumentace dle příslušného zahraničního právního řádu, ať již prostřednictvím naší vlastní pobočky nebo v úzké spolupráci s našimi kooperujícími zahraničními kancelářemi. Díky našemu členství v asociaci Lex Mundi pokrýváme v podstatě veškeré myslitelné světové jurisdikce.

V oblasti trade finance vytváříme pro naše klienty dokumentaci pro platební a zajišťovací nástroje, jimiž jsou typicky bankovní záruky, dokumentární akreditivy, a dokumentární inkasa, a to jak v podobě separátní smluvní dokumentace, tak i jako součást úvěrové linky. Právníci PRK Partners dokážou připravit perfektní dokumentaci šitou přesně na míru konkrétní transakce při respektování jejích specifických požadavků, ale i modelové dokumenty pro standardní transakce našich klientů.

Treasury

PRK Partners poskytuje svým klientům pravidelné právní poradenství při strukturování a uzavírání obchodů s investičními nástroji (derivátové transakce) podle domácích i mezinárodních standardů ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EMA (European Master Agreement) a včetně otázek souvisejících s finančním zajištěním a závěrečným vyrovnání (close out netting).

PRK Partners poskytovala výhradní právní poradenství České bankovní asociaci při přípravě České rámcové smlouvy pro obchodování s deriváty a jednotlivých produktových příloh, které se staly standardem pro obchodování na českém mezibankovím i klientském trhu. PRK Partners provádí pravidelný monitoring souladu České rámcové smlouvy a produktových příloh s českou legislativou a vystavuje stanovisko (legal opinion) pro Českou bankovní asociaci a Českou národní banku.

Členství v mezinárodní alianci