Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Of Counsel, Praha, Česká republika


Specializace:
Korporační právo, Řešení sporů

Profesor Eliáš je hlavním autorem návrhu nového občanského zákoníku České republiky, právník, právní vědec a přední český civilista  a komercialista. Je nositelem nejvýznamnějších ocenění, včetně Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos českému právu. Od roku 2011 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners jako Of Counsel.

Karel Eliáš absolvoval v r. 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1981 pak na stejné fakultě získal titul JUDr. V letech 1988–1990 absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zakončené kvalifikační prací k problematice nekalé soutěže. V letech 1995–1996 absolvoval na téže fakultě doktorské studium v oboru obchodní právo a získal titul Dr.

V roce 1998 jmenoval rektor Masarykovy univerzity v Brně pana Eliáše docentem pro obor obchodní právo. V roce 2002 ho prezident České republiky jmenoval v tomto oboru profesorem.

V letech 1979–1990 působil Karel Eliáš jako podnikový právník významné těžařské společnosti, od r. 1988 jako vedoucí právního odboru.

Od roku 1991 až dodnes je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. V letech 1993-2011 působil na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, nejprve jako odborný asistent, poté jako vedoucí katedry obchodního práva, vedoucí katedry soukromého práva a civilního procesu a v posledních dvou letech též jako proděkan pro vědu a výzkum. V letech 2011 – 2016 působil profesor Eliáš na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Od roku 2017 je činný na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě jako profesor na katedře občanského a obchodního práva.

Profesor Eliáš hovoří plynně česky, německy a rusky. Čte francouzsky, španělsky, polsky a bulharsky.

 

Účast ve vědeckých radách

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Právnická fakulta UK v Praze
 • Právnická fakulta MU v Brně
 • Právnická fakulta UP v Olomouci
 • Ústav státu a práva AV ČR

Účast v oborových radách

 • oborová rada pro obor doktorského studijního program „Teoretické právní vědy" Právnické fakulty MU v Brně
 • oborová rada pro obor doktorského studijního program „Teoretické právní vědy" Právnické fakulty UP v Olomouci

Účast v redakčních radách

 • Právník
 • Obchodněprávní revue
 • Právní rádce
 • Právny obzor

Účast v komisích pro habilitační a profesorské řízení (výběr)

 • komise pro jmenování JUDr. S. Černé, CSc. docentkou v oboru obchodní právo (PF UK Praha, 1999)
 • komise pro jmenování JUDr. M. Zuklínové, CSc. docentkou v oboru občanské právo (PF UK Praha, 2000)
 • komise pro jmenování JUDr. Z. Králíčkové, Ph.D. docentkou v oboru občanské právo (PF MU Brno, 2003)
 • komise pro jmenování doc. JUDr. M. Hrušákové, CSc. profesorkou v oboru občanské právo (PF MU Brno, 2004)
 • komise pro jmenování doc. JUDr. S. Černé, CSc. profesorkou v oboru obchodní právo (PF UK Praha, 2006)
 • komise pro jmenování doc. JUDr. J. Pokorné, CSc. profesorkou v oboru obchodní právo (PF MU Brno, 2009)
 • komise pro jmenování JUDr. T. Dvořáka, Ph.D. docentem v oboru obchodní právo (PF MU Brno 2010)
 • komise pro jmenování JUDr. M. Zuklínové - Hendrychové, CSc. profesorkou občanského práva (PF UK, 2012)

Komise Akademie věd České republiky

 • člen komise AV ČR pro udělování vědeckých hodností

Ostatní

 • hodnotitel pro udělení Prestižní autorské ceny společnosti německých, českých a slovenských právníků Karlovarské právnické dny (od r. 1998)
 • člen Výboru pro srovnávací přezkum právnického vzdělání; poradní orgán představenstva České advokátní komory (od r. 2009)
 • člen stálé pracovní komise Legislativní rady vlády ČR pro obchodní právo (1998 - 2004)
 • člen Legislativní rady vlády (2007; od 2010 dosud)
 • člen komise pro rekodifikaci soukromého práva při Ministerstvu spravedlnosti (od r. 1996 dosud)
 • člen komise expertů pro přípravu nového zákoníku práce při Ministerstvu práce a sociálních věcí (2004 až 2006)
 • člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro právo a bezpečnostní obory (2000 až 2004)

Zvláštní ocenění

 • 2002: bronzová medaile Antonína Randy (Jednota českých právníků)
 • 2004: stříbrná medaile Antonína Randy (Jednota českých právníků)
 • 2007: Právník roku 2006 v oboru občanské právo (Česká advokátní komora)
 • 2009: 1. cena za odbornou publikaci Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Praha: Linde, 2008
 • 2012: uveden do Právnické síně slávy v rámci vyhlášení Právník roku 2011

Pedagogická, vědecká a publikační činnost na vyžádání.

Contact Karel Eliáš

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?