Rozhovor s JUDr. Robertem Němcem, LL.M., partnerem advokátní kanceláře PRK Partners a kandidátem do představenstva České advokátní komory

Nejlepším předsedou České advokátní komory by byl Robert Němec, říká si už několik let řada advokátů. On to ale odmítá, musí se věnovat své partnerské funkci v advokátní kanceláři PRK Partners. „Pokud by se to podle výsledku voleb ukázalo jako nezbytné, pak jsem pochopitelně připraven se této funkce dočasně ujmout, a to pod podmínkou výrazné podpory dalších členů představenstva, nejspíše na omezenou dobu třeba dvou let, spíše než na celé volební období,“ říká v rozhovoru pro Lawyers & Business současný místopředseda České advokátní komory.


Jak vlastně vznikla platforma Moderní advokacie?

Moderní advokacie vznikla již před rokem 2008. Je naprosto neformální platformou, na které se potkávají advokáti z českých i mezinárodních advokátních kanceláří. Zdaleka se nejedná pouze o velké kanceláře, ale o všechny advokátní kanceláře, které mají zájem o fungování advokátní komory, a které zpravidla spojuje to, že fungují na bázi společného výkonu advokacie v advokátních kancelářích. To sebou pochopitelně přináší některá specifika, ať již jde o vzdělávání, výchovu advokátních koncipientů, pravidla o konfliktu zájmů, pravidla soutěže advokátů či pojištění.

Jistým impulsem ke vzniku této platformy byla novela zákona o advokacii, která zavedla institut zaměstnaného advokáta. Tehdy se ukázalo, že téměř nikdo z advokátů z velkých advokátních kanceláří se aktivně neúčastní života v advokátní komoře a Česká advokátní komora nebyla obeznámena s některými specifiky fungování velkých advokátních kanceláří. Tehdy jsme se s kolegy z dalších advokátních kanceláří shodli, že je nezbytné, aby se zástupci advokátních kanceláří aktivněji účastnili práce v orgánech komory tak, aby ČAK při své regulatorní a legislativní činnosti brala v úvahu specifika společného výkonu advokacie v rámci advokátních kanceláří. Prvním výsledkem naší společné práce byla zákonná úprava tzv. trvale spolupracujícího advokáta.

Od té doby advokáti z advokátních kanceláří na platformě Moderní advokacie kandidují do orgánů advokátní komory, zejména do představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise.

A jak tato platforma funguje v „mezivolebním“ období? Jaké má aktivity?

V období mezi volbami se snažíme pravidelně informovat zástupce advokátních kanceláří o chystaných legislativních změnách, návrzích stavovských předpisů, stanoviscích a dalších opatřeních, které se týkají výkonu advokacie a poskytování právních služeb. Řada kolegů je zapojena nejen do činnosti jednotlivých orgánů, ale pracují také v odborných sekcích, které jsou poradním orgánem představenstva. Podílí se na přípravě odborných stanovisek k legislativním návrhům nebo k návrhům na publikaci soudních rozhodnutí ve sbírce soudních rozhodnutí. V rámci advokátních kanceláří z Moderní advokacie se vždy najde velké množství odborníků a specialistů, kteří svou prací mohou komoře pomáhat.

Vaším heslem je „Neptáme se, co může komora udělat pro nás, ale co my můžeme udělat pro advokátní komoru!“ Nejdete tím ale proti tomu, co se v současnosti z advokátního stavu častěji ozývá? Že Komora dělá pro advokáty za zaplacené poplatky málo?

Myslím si, že se to neozývá z advokátního stavu jako celku, ale především z úst některých nových kandidátů do orgánů advokátní komory, kteří v rámci předvolební kampaně chtějí získat hlasy některých nespokojených advokátů. Podle mé zkušenosti však většina advokátů od komory ve skutečnosti žádný servis nevyžaduje a v zásadě nechce, aby jim komora nad rámec nezbytně nutné regulace zasahovala do výkonu jejich svobodného povolání. Většina advokátů se rozhodla pro výkon advokacie právě proto, že jde o povolání svobodné a nezávislé. 

Když říkáme, že my se ptáme, co můžeme udělat pro komoru, tak tím naznačujeme, že kolegové a kolegyně z našich advokátních kanceláří, jsou připraveni pro komoru něco dělat, aniž by za to od komory něco očekávali. Ten, kdo je seznámen s fungováním České advokátní komory ví, že advokátní komora je relativně malá a štíhlá organizace, v jejíchž vlastních silách rozhodně není plnit veškeré úkoly, kterým advokátní komora čelí. Advokátní komora nezbytně potřebuje podporu z řad advokátů zejména při přípravě odborných stanovisek jak k legislativním návrhům, tak k některým dalším právním problémům. V takových případech se komora obrací na odborné sekce, v rámci kterých pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu advokáti, kteří tímto způsobem advokátní komoře pomáhají.

Podle mého názoru by advokáti v zásadě měli podporovat činnost advokátní komory, spíš, než očekávat nějaký servis. Česká advokátní komora je samosprávná profesní organizace, v rámci které sami advokáti vykonávají samosprávu sami nad sebou, ale rozhodně to není odborová nebo servisní organizace, která by měla advokátům poskytovat služby.

V první řadě je třeba si uvědomit, že komora rozhodně není schopna poskytovat advokátům větší penzum služeb v rámci stávajícího povinného poplatku za členství, který je jedním z nejnižších v Evropě, ale i tak představuje pro některé advokáty nemalou finanční zátěž. Pokud by advokáti byli připraveni na poměrně zásadní navýšení advokátního příspěvku, tak by komora mohla poskytovat nějaké další služby. Zároveň by ale nebylo spravedlivé chtít od advokátů, kteří si svoje advokátní praxe, know-how atd. vybudovali sami, aby se prostřednictvím povinných členských příspěvků podíleli na poskytování služeb jiným advokátům, kteří nejsou schopni si praxi vybudovat sami. Věřím, že za tímto účelem se advokáti mohou sdružovat v jiných zájmových spolcích a organizacích, jako je třeba unie obhájců, unie rodinných právníků apod.

Podle některých vašich kritiků je problematické, že někteří advokáti kandidují zároveň za Moderní advokacii a zároveň na kandidátce představenstva. Jak se k těmto výtkám stavíte?

Nepovažuji to vůbec za problematické, protože do představenstva komory kandidují jednotliví advokáti. Na volebních lístcích se nevolí žádná volební uskupení, ani volební platformy. Tím, že se členové Moderní advokacie hlásí k této platformě, pouze dávají najevo, že souhlasí s jejími programovými prioritami, které jsou však zároveň v souladu se základními tezemi společné kandidátky.

Představenstvo komory tradičně, již po několik volebních období, doporučuje advokátům na advokátní sněm kandidáty, o kterých je přesvědčeno, že budou řádně vykonávat své funkce. Toto doporučení vyplývá z toho, že všichni kandidáti se v minulosti podíleli na činnosti komory. Jedná se však o pouhé doporučení, přičemž na sněmu volí advokáti své zástupce pouze z jednoho seznamu, na kterém jsou podle abecedy zařazeni všichni kandidáti, bez ohledu za to, zda kandidují na návrh představenstva či na základě nominace od jiných advokátů a bez ohledu na to zda kandidují samostatně nebo v rámci nějaké platformy.

Co je pro vás pro příští čtyři roky nejzásadnější?

Naprosto zásadní je, aby advokátní komora zůstala nezávislou, samosprávnou, profesní organizací, která bude vytvářet a chránit moderní regulatorní rámec pro výkon svobodného povolání advokáta. Že by při tom advokátní komora měla fungovat hospodárně, efektivně, uživatelsky přátelsky ke svým členům, s využíváním moderních technologií, to je naprostá samozřejmost.

Klíčové je, aby advokátní komora zůstala navenek jednotnou a silnou organizací, která hájí základní principy, na kterých advokacie stojí. To znamená, aby hájila právo na právní pomoc, advokátní mlčenlivost, nezávislost, samosprávu, etické chování advokáta a určitou mediální zdrženlivost.

Jak bude vypadat vaše kampaň v posledních týdnech před volbami?

Žádnou zvláštní volební kampaň nechystáme. Budeme pokračovat v publikaci našich názorů v odborném tisku a v médiích i na našich profilech Moderní advokacie a Kandidátky 21 na internetu. Budeme také pokračovat v komunikaci a setkávání s advokáty prostřednictvím konferencí.

S kým si umíte představit povolební spolupráci?

Dovedu si představit povolební spolupráci v podstatě s každým, kdo má na srdci stejné principy, o kterých jsem mluvil výše. Umím si představit povolební spolupráci s kýmkoli ze společné kandidátky schválené představenstvem a s kýmkoli z členů Moderní advokacie.

Poměrně obtížně si dovedu představit spolupráci s některými kolegy, kteří v rámci předvolební kampaně vystupují způsobem, který dle mého názoru poškozuje advokacii a její dobré jméno. Jedna věc je stavovská debata na sněmu, ale agresivní kampaň v médiích a na sociálních sítích dle mého názoru do advokacie nepatří.

Poměrně často se o vás hovoří jako o možném novém předsedovi České advokátní komory, jak se nyní k této eventualitě stavíte?

Doufám, že jste si mě nespletl s mým jmenovcem, který projevil v médiích ambici o ovládnutí komory… já se o tuto roli neucházím. Myslím si, že předseda advokátní komory by měl být někdo, kdo je schopen komoře věnovat sto procent svého času. Stávající předseda JUDr. Jirousek v tomto směru nasadil laťku velice vysoko. Já se obávám, že s ohledem na moje zapojení do výkonu advokacie v rámci PRK, bych nebyl schopen věnovat výkonu funkce dostatek času.

Pokud by se to podle výsledku voleb ukázalo jako nezbytné, pak jsem pochopitelně připraven se této funkce dočasně ujmout, a to pod podmínkou výrazné podpory dalších členů představenstva, nejspíše na omezenou dobu třeba dvou let, spíše než na celé volební období.

Co byste se v novém představenstvu ČAK snažil prosadit jako vůbec první?

Zahájení legislativních prací na posílení principu advokátního tajemství, tzv. attorney client privilege. Neboli rozšíření dosavadního pravidla advokátní mlčenlivosti na ochranu veškeré komunikace mezi klientem a advokátem.

Z operativních věcí vše co souvisí s digitalizací, tj. dokončení nového webu České advokátní komory, zpřístupnění intranetu (resp. extranetu) komory pro advokáty, zprovoznění možnosti ověření elektronické identity přes BankID.

Jak by podle vás měla vypadat ČAK touto dobou za čtyři roky?

Za čtyři roky by ČAK měla být silnou a jednotnou, nezávislou, stavovskou samosprávou, která bude vytvářet moderní rámec pro výkon svobodného povolání advokátů. To považuji za zcela zásadní. To, že by měla být moderní stavovskou organizací 21. století, která je efektivně řízena, vykonává řádně své agendy, a to uživatelsky přátelským způsobem pro své členy advokáty, s využitím moderních informačních a komunikačních technologií, je samozřejmé.

A Moderní advokacie? Co s ní plánujete po letošním advokátním sněmu?

Plánujeme pokračovat v činnosti tak, jako doposud, to znamená zapojit co největší množství kolegů do činnosti ČAK a do činnosti v odborných sekcích tak, aby velké advokátní kanceláře a mezinárodní kanceláře mohly využít své know-how a lidské zdroje pro podporu činnosti advokátní komory.


Zdroj: Lawyers & Business